Seneste nyt

                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS


MASSIV MODSTAND FRA BORGERE, FORENINGER OG MYNDIGHEDER MOD HOFORS VINDMØLLEPARK I KØGE BUGT


Høringssvarene fra høringen i begyndelsen af dette år viste en massiv modstand fra borgere og myndigheder mod den vanvittige placering af et stort industrianlæg midt i Køge Bugt alene af hensyn til bygherren HOFORs økonomi. Hvis en høring overhovedet skal give mening, og ikke blot være en tom formalitet, så bør Energistyrelsen, under henvisning til høringssvarene, afvise placeringen i Køge Bugt og henvise HOFOR til at vælge en anden og  mindre miljøbelastende placering.


Se høringssvarene fra borgere og foreninger og fra myndigheder.

 


SUPPLERENDE HØRING OVER HOFOR VINDMØLLEPARK I KØGE BUGT


MANGELFULDE HØRINGSNOTATER SKABER TVIVL OM PROJEKTETS LOVLIGHED


Efter afslutningen af den offentlige høring over miljøkonsekvensrapporten den 20. februar d.å. vedrørende den planlagte HOFOR vindmøllepark har Energistyrelsen offentliggjort to sammenfatninger af høringssvarene dels fra offentligheden, dels fra myndigheder. I sammenfatningerne undgår man så vidt muligt at omtale elefanten i rummet, nemlig begrundelsen for den helt vanvittige placering af et stort industrianlæg midt i det tæt befolkede Køge Bugt område. Problemet for Energistyrelsen er, at den eneste reelle begrundelse for vindmølleparkens stærkt miljøbelastende placering midt i Køge Bugt er hensynet til projektets økonomi. Det er noget nyt, og helt uhørt, at hensynet til et kommunalt forsyningsselskabs økonomi skal veje tungere end det rekreative nærmiljø for de 500.000 beboere omkring Køge Bugt. Derfor viger Energistyrelsen da også tilbage fra at komme med nogen egentlig begrundelse for sin accept af de voldsomme visuelle gener, som placeringen i Køge Bugt vil medføre. I stedet for reelt at begrunde sin accept af den valgte placering kommer Energistyrelsen med en række intetsigende generelle bemærkninger om projektet og vanskelighederne ved at undgå de visuelle gener, som man indrømmer, er væsentlige.


Grundejerforeningen Kystvejen har i sit svar til den supplerende høring (12.6. – 7.9. 2022) påpeget, at det er tvivlsomt, om Energistyrelsen hermed opfylder Forvaltningslovens krav til begrundelse af en lovlig beslutning.
Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 9. juni 2022 kl. 19.00 i Strøby Egede SelskabslokalerKLARHED OM REGLER FOR BYGGETILLADELSE TIL SOMMERHUSE I OMRÅDET FOR LOKALPLAN 189


Lokalplan 189 er vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2019. Med vedtagelse af lokalplanen er området overgået fra sommerhusområde til et område for helårsboliger i byzone.


Eksisterende sommerhuse underlagt lokalplan 189 kan fortsætte den nuværende lovlige anvendelse af ejendommen jf. lokalplanens § 14.2 og planlovens § 18. Det betyder, at nye forhold, der er i overensstemmelse med lokalplanen eller ikke er reguleret af lokalplanen er umiddelbart tilladt efter planloven. Derimod forudsætter dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, at kommunen kan og vil dispensere fra lokalplanbestemmelsen. Ved etablering af nye forhold, f.eks. ved opførelse af nybyggeri, skal lokalplanen overholdes.


Byggesagsteamet har siden lokalplanens vedtagelse modtaget flere ansøgninger om tilbygning til eksisterende sommerhuse, som man indtil nu har afvist med den begrundelse, at opførelse af ny bebyggelse skal følge lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen har tolket bestemmelsen således, at en tilbygning til et eksisterende sommerhus har været at betragte som nybyggeri og dermed ikke fortsat lovlig anvendelse.


Grundejerforeningen Kystvejen fandt, tillige med andre grundejerforeninger i området, at denne fortolkning var for restriktiv, idet den i praksis ville umuliggøre næsten enhver form for byggetilladelse til ændringer af ejendomme, som fortsat ønskedes benyttet som sommerhus. Man indledte derfor en dialog med forvaltningen om en mere praksisorienteret fortolkning af reglerne. Denne dialog, som inddrog en række nyere afgørelser fra Planklagenævnet, resulterede i, at forvaltningen erkendte, at den hidtidige praksis havde været for restriktiv.


Stevns Kommunes udvalg for Plan, Miljø og Teknik har den 7. juni 2022, efter indstilling fra forvaltningen, vedtaget følgende retningslinjer for fremtidige byggetilladelser til ejendomme i området for lokalplan 189, som fortsat benyttes som sommerhuse:


Eksisterende sommerhuse i området kan fremover tilbygges i begrænset omfang, forudsat at tilbygninger ikke opføres, så den samlede bebyggelsesprocent overstiger 15%, dog kan sommerhuse maksimalt have et areal på 120m2. Tilbygninger til sommerhuse skal følge de i lokalplanen foreskrevne bygningsregulerende bestemmelser. For tekniske bestemmelser skal det på opførelses/ombygningstidspunktet gældende bygningsreglement følges for sommerhuse. Eksempelvis isoleringskrav til sommerhuse. Der kan ikke opføres nye sommerhuse. Ved afvigelser fra de ovenover opstillede rammer vil der blive stillet krav om statusændring af sommerhuset, eller opførelse af nyt helårshus.ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR BADEBROER VEDTAGET


Stevns Kommunes PMT-udvalg vedtog den 14. marts 2022 dette administrationsgrundlag for badebroer i Stevns Kommune. Badebroer opført uden tilladelse før 1975 vil fortsat være lovlige. Det er til en hver tid den pågældende broejers ansvar at kunne dokumentere, at broen er opført før 1975 – eller at der foreligger en tilladelse fra Kystinspektoratet, Kystdirektoratet, amt eller kommune.HOFOR: KØGE BUGT SKAL OMDANNES TIL ET INDUSTRIOMRÅDE, SÅ KØBENHAVNERNE KAN FÅ DEN BILLIGST MULIGE ELFORSYNING


Det var essensen af det digitale informationsmøde om en planlagt vindmøllepark i Køge Bugt, som HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, den 12. januar i år afholdt for ca. 200 deltagere. Da der blev spurgt, om man ikke kunne lægge vindmølleparken et andet sted, blev der svaret, at det kunne man da godt, men med større afstand ville der jo komme større transmissionstab, ligesom kabelføringen frem til brugerne ville blive dyrere. En mærkbar forringelse af det rekreative nærmiljø for de 500.000 mennesker, som bor omkring Køge Bugt, alene for at sikre københavnerne en næppe mærkbar reduktion af elprisen, er åbenbart for HOFOR en helt normal og acceptabel interesseafvejning.


Grundejerforeningen Kystvejen har i sit høringssvar til Energistyrelsen fremført en skarp kritik af HOFORs ageren. HOFOR lægger med sit projekt op til, at én befolkningsgruppe, københavnerne, skal have fordele på bekostning af en anden befolkningsgruppe, beboerne omkring Køge Bugt. Det er i sin substans en politisk beslutning, som ikke bør have Energistyrelsen som sidste instans. Der bør ske en lovændring, så den type beslutninger kan appelleres til Folketingets Klima-, energi- og forsyningsudvalg, hvorefter ministeren træffer afgørelse.
FORSLAG TIL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR BADEBROER I STEVNS KOMMUNE


Stevns Kommune har med denne meddelelse sendt et udkast til nyt administrationsgrundlag for badebroer i 6 ugers høring. Borgere, som har bemærkninger og kommentarer til forslaget, skal sende disse på mail til tekmil@stevns.dk senest mandag den 22. november 2021. Udkastet fra kommunen kan ses her.


Bestyrelsen i Grundejerforeningen Kystvejen har gennemgået forslaget og har vedtaget denne stillingtagen, som i det store og hele støtter op om forslaget. Noget, som har givet bestyrelsen anledning til undren, er dog, at forslaget ikke tager højde for de helt specielle forhold langs med Kystvejen, hvor praktisk taget alle de private strandgrunde ligger mindre end 50 meter fra boliger. Her er der, uanset om der er badebroer eller ej, ikke adgang for offentligheden til ophold og badning, jfr. Naturbeskyttelseslovens § 22, stk.4. Desuden finder man, at et planlagt forbud mod gelændere på små private badebroer går imod tidens tendens til forhøjet sikkerhed på de fleste områder.DER KØRES FORTSAT ALT FOR HURTIGT PÅ KYSTVEJEN

Det viser nye trafiktællinger fra 2019 og 2020.


De værste overskridelser af fartgrænserne på 40 km/t fandt sted ud for Kystvejen nr. 116 og nr. 200. Ud for nr. 116 kørte 15% af bilerne 48 km/t eller hurtigere. Ud for nr. 200 var det endnu værre: Her kørte 15 % af bilerne 53,2 km/t eller hurtigere, og gennemsnitshastigheden på denne strækning var på 44,8 km/t. Tallene fra trafiktællingen, som blev præsenteret på Grundejerforeningen Kystvejens generalforsamling den 24. juni 2021 kan ses her.
MASSIV MODSTAND MOD TILLADELSE TIL ØGET RÅSTOFUDVINDING TÆT PÅ KYSTEN VED STRØBY EGEDE/STRØBY LADEPLADS


Miljøstyrelsen har den 12. januar 2021 sendt en ansøgning om yderligere råstofudvinding i Køge Bugt i offentlig høring.


Der er på nuværende tidspunkt en gældende tilladelse fra 2015 til at udvinde 2,2 millioner m3 råstof, som gælder indtil 2026. Halvvejs i perioden ansøger NCC Industry nu om at udvinde 4,5 millioner m3 sand og grus over en 10-årig periode. Ansøgningen vil derfor være tæt på en fordobling af udvindingen i den nuværende tilladelse.


Et stort antal grundejerforeninger i Strøby Egede/Strøby Ladeplads, herunder Grundejerforeningen Kystvejen, er stærkt bekymrede over de mulige konsekvenser for det kystnære havmiljø. Man frygter negative konsekvenser bl. a. for de rekreative muligheder i området, fiskeriet og kystsikringen. I en stillingtagen fra 9. februar 2021 anbefaler foreningerne derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.


I et høringssvar, dateret 12.2. 2021, anbefaler Stevns Kommune, af de samme grunde som grundejerforeningerne, at der gives afslag på ansøgningen. 


GRUNDEJERFORENINGSGRUPPEN INDSENDER KLAGE OVER TILLADELSE TIL UDLEDNING AF TAG- OG OVERFLADEVAND FRA NICOLINELUND

 

I forbindelse med forberedelsen af lokalplan nr. 189 blev der etableret et samarbejde mellem Strøby Egede Borger- og Grundejerforening og grundejerforeningerne Kystvejen, Stolpegården, Brinken, Nimgården og Lendrumgård.

 

Disse foreninger er nu gået sammen i en fælles klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over en udledningstilladelse fra Stevns Kommune til bebyggelsen Nicolinelund etape 3.1.

 

Klagerne gør gældende, at tilladelsen bør tilsidesættes som ugyldig.

 

De finder, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er redegjort for beregningen af det areal, der skal afledes vand fra.

 

Afledningen er reelt langt større end det areal, som fremgår af udledningstilladelsen, bl.a. fordi der på sigt vil blive tale om afledning af vand fra flere senere byggeetaper fra Nicolinelund via samme (underdimensionerede) ledning.

 

Afvandingsområde vil, når udstykning er udbygget, være på ca. 26 ha, delt op i 4 kvadranter a’ ca. 7 ha. Det ansøgte afvandingsområde er kun en mindre del af den samlet planlagte udstykning, hvorfor kapaciteten er voldsomt underdimensioneret.

 

Herudover er der risiko for overløb og opstuvning af overfladevand, således at naboarealer vil blive oversvømmede.

 

Endvidere er der risiko for en væsentlig forringelse af badevandskvaliteten som følge af vandudledningen.

 

Se hele klagen her.

 

 


TILLÆG TIL LOKALPLANERNE 5-03 OG 5-04 UNDER FORBEREDELSE


Stevns kommunes PMT-udvalg vedtog på sit møde den 10. marts 2020


- at der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplantillæg med bebyggelsesregulerende bestemmelser til lokalplanerne 5-04 og 5-03.


- udkastet til lokalplantillæg udarbejdes efter de nedenfor beskrevne principper,


- der fastsættes en dato for borgermøde og et møde med grundejerforeningerne i området.


Et af formålene med lokalplantillægget vil være at skabe overensstemmelse mellem bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocenter for helårshuse (30%) og sommerhuse (15%) og lokalplanerne. Ligeledes skal det være muligt at bygge med andre tagformer end symmetrisk sadeltag og reglerne for sekundær bebyggelse ønskes tilpasset reglerne i BR18.


Det område, som bliver omfattet af tillægget er den resterende del af sommerhusområdet, som ikke i 2019 fik helårsstatus i medfør af lokalplan 189. Vedlagte kort viser det berørte område.


Nærmere detaljer kan findes på stevns.dk i referatet af PMT-udvalgets møde den 10. marts 2020.

LOKALPLAN NR. 189

OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE I STRØBY EGEDE


DEN ENDELIGE TEKST FORELIGGER NU. SE DEN NYE LOKALPLAN HER