Nyhedsarkiv

                     GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN

               STRØBY EGEDE / STRØBY LADEPLADS


FORSLAG TIL LOKALPLAN NR.189 - SUPPLERENDE HØRING

Da mange berørte borgere var kommet med indsigelser mod en generel mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde og med 1½ etage, fremlagde forvaltningen den 6. juni 2019 et nyt forslag til supplerende høring. Man foreslår nu  en generel højdebegrænsning på 5,5 meter og én etage, men med bibeholdelse af den hidtidige særregel for Kystvejen med mulighed for byggeri i to etager, forudsat at den nederste etage bygges ind i terrænet. Samtidig overtages Bygningsreglementets regler for garager, carporte og udhuse.


Grundejerforeningen Kystvejen har med denne stillingtagen tilsluttet sig de foreslåede ændringer, idet der dog peges på behovet for en mere klart formuleret bestemmelse om byggeri på Kystvejen.

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 189

OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE I STRØBY EGEDE

Efter en lang og omfattende konsultationsproces har forslaget nu været fremlagt til høring. På mange områder bærer forslaget præg af, at man har lyttet til borgerne. Som det fremgår af høringssvaret fra grundejerforeningen Kystvejen, har man dog, hvad angår visse centrale bebyggelsesregulerende bestemmelser, valgt at ignorere ønsker, som har været fremført i enighed af samtlige grundejerforeninger i området. Ligeledes bør enkelte bestemmelser i forslaget formuleres, så det helt klart fremgår, hvad det er tilladt at bygge.

UDVIKLINGSPLAN FOR STRØBY EGEDE

Grundejerforeningen Kystvejen har i april 2019 fremlagt dette høringssvar vedrørende udviklingsplanen. Man kan i det store og hele tilslutte sig planens indhold. Særlig vægt lægges der på, at der ikke sker fortætning af et for stort område omkring bymidten og at der ikke bygges højere end to etager. Trafikken skal ledes uden om byen og man bør ikke forringe parkeringsmulighederne. Endelig skal man beskytte kysten mod den tiltagende erosion.

FORHØRING OM NY LOKALPLAN FOR DEN DEL AF SOMMERHUS- OMRÅDET VED STRØBY EGEDE/STRØBY LADEPLADS, SOM OVERGÅR TIL HELÅRSSTATUS

 

Grundejerforeningen Kystvejen har i en stillingtagen fremlagt sine synspunkter vedrørende indholdet af den kommende lokalplan. Udgangspunktet er, at man ønsker at bevare områdets grønne og åbne karakter med lav bebyggelse i maksimalt fem meters højde som det fremherskende element. Samtidig bør der være relativt nem adgang til at bygge i op til 8,5 meters højde, hvor det kan ske uden særlige gener for naboerne.

STEVNS KOMMUNE HAR FREMLAGT ET HØRINGSFORSLAG TIL TRAFIKPLAN 2018 FOR STRØBY EGEDE


Grundejerforeningen Kystvejen har i en kommentar til forslaget fremhævet det stadigt mere presserende behov for etablering af forbindelsesveje mellem Kystvejen og Stevnsvej.
OVERFØRSEL AF DELE AF SOMMERHUSOMRÅDET I STRØBY EGEDE TIL HELÅRSSTATUS


Nu er det officielt: Stevns Kommunes forvaltning har bevidst og konsekvent ignoreret Kommunalbestyrelsens ønske om helårsstatus frem til Lemgårdsvej og i næsten et år arbejdet for, at området med helårsstatus kun skulle gå til Lendrumvej. Kommunalbestyrelsen har den 1. juni 2017 med udgangspunkt i en indstilling fra økonomiudvalget fastslået, at den fortsat ønsker helårsstatus for et område frem til Lemgårdsvej. Nærmere detaljer her.ET MANGELFULDT OG OVERFLØDIGT FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 153, SOMMERHUSOMRÅDE VED STRØBY LADEPLADS, ER TRUKKET TILBAGE EFTER HEFTIG KRITIK PÅ BORGERMØDE DEN 25.10. 2016


SE FORVALTNINGENS FORSLAG HER

SE KOMMENTARERNE FRA GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJEN HER

SE DE GÆLDENDE LOKALPLANER 5-03 OG 5-04


Grundejerforeningen Kystvejen har lige fra starten foreslået, at forslaget blev trukket tilbage og erstattet af et tillæg til lokalplanerne, således som det er beskrevet i foreningens kommentarer.STEVNS KOMMUNE HAR MÅTTET ENGAGERE ET ADVOKATFIRMA TIL AT HJÆLPE MED AT FORKLARE BORGERNE EN VANSKELIGT FORSTÅELIG ÆNDRING I BYGGESAGSPRAKSIS PÅ KYSTVEJEN.


LÆS ADVOKATFIRMAETS FORKLARING HER


LÆS GRUNDEJERFORENINGEN KYSTVEJENS KOMMENTARER HER


SE REGNINGEN FRA ADVOKATFIRMAET HER


UDARBEJDELSE AF TRAFIKPLAN KYSTVEJEN-BRINKEN.

WORKSHOP AFHOLDT DEN 9. JUNI OG DEN 27. OKTOBER 2015.

 

Med udgangspunkt i de to workshops er der udarbejdet et dokument, hvori en række mulige scenarier for Kystvejen præsenteres : Trafikplan for Brinken - Kystvejen. 11.11.15       

 

Der er i sommeren 2016 blevet foretaget opmålinger af Kystvejen med henblik på vejens mulige overgang til status som 2 - 1 vej.

NEMMERE ADGANG TIL DISPENSATION TIL BYGGERI MED ALTERNATIVE TAGFORMER PÅ KYSTVEJEN


Stevns Kommunes Plan- og Teknikudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for de områder ved Strøby Egede, der i dag er omfattet af lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05. De nye lokalplaner skal bl.a. indeholde ændrede bestemmelser om tagform og taghældning. På grund af stort arbejdspres bliver det ikke muligt at udarbejde lokalplanerne på nuværende tidspunkt. Stevns Kommune har modtaget 5 ansøgninger om byggetilladelse, der indeholder en anden tagform og/eller en anden taghældning end det lokalplanerne giver mulighed for. Den ene ansøgning har modtaget et afslag den 12. november 2013.


Plan-og Teknikudvalget besluttede på denne baggrund, på sit møde den 10. marts 2015,  at administrationen skulle have  mulighed for at give dispensation for bestemmelser om tagform og taghældning i lokalplanerne 5-03, 5-04 og 5-05


Stillingtagen til spørgsmålet om forbindelsesveje mellem Kystvejen og Stevnsvej

På foreningens generalforsamling den 20. juni 2012 blev denne stillingtagen til spørgsmålet om forbindelsesveje mellem Kystvejen og Stevnsvej godkendt af de tilstedeværende medlemmer.

I juli måned 2012 sendte foreningens formand Jens Karoli den pågældende tekst til medlemmerne af Plan- og Teknikudvalget i Stevns Kommune og til kommunens vejanvarlige, Lars Jørgensen. Foreningen har til dato ikke modtaget nogen tilbagemelding fra nogen af adressaterne.