Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 24. juni 2009 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten

 

 

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent og stemmetællere

2.   Formandens beretning

3.   Fremlæggelse af regnskab

4.   Behandling af indkomne forslag

5.   Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.   Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen, bød velkommen.

 

Formandens beretning er vedhæftet som bilag

 

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden John Danielsen aflagde beretning for arbejdet i foreningen i 2008 og 2009, beretningen vedhæftes som bilag

 

Formandens beretning blev vedtaget.

 

ad pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev uddelt og godkendt, regnskabet vedhæftes som bilag

 

ad pkt. 4. Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen havde oplyst, at han ikke ønskede genvalg. Niels Kristoffersen, Kystvejen 94, blev foreslået og valgt. 

 

 

Bestyrelsen:

Oscar Larsen og Leif Due var på valg. Oscar Larsen havde oplyst, at han var villig til genvalg og Leif Due havde oplyst, at han ikke ønskede genvalg. Oscar Larsen blev valgt og Jens Holst blev foreslået som nyt medlem af bestyrelsen og blev valgt.

 

ad pkt. 6. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

 

Tom Andersen, Kystvejen 76 blev genvalgt som suppleant.

 

ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Eddy Nielsen Kystvejen 70 blev genvalgt og John Danielsen blev valgt som revisorsuppleant.

 

ad pkt. 8.  Eventuelt

 

 

Debat

 

Foreningen havde inviteret de kandidater til de kommunalbestyrelse, der bor på eller ved Kystvejen. Oscar Larsen deltog fra socialdemokratiet og Varly Jensen fra Dansk Folkeparti.

 

John Danielsen indledte debatten og fortalte, hvilke partier vi havde fået tilbagemeldinger fra og oplyste, at partiernes svar nu ville blive tilgængelige på vores hjemmeside.

 

De to kandidater indledte mødet hver med et oplæg.

 

Oscar Larsen

 

Orienterede om sin baggrund som arkitekt og byplanlægger og fortalte, at han havde boet i området siden 1998.

 

Oplyste, at baggrunden for, at han var flyttet til området, var de rekreative kvaliteter, og i den sammenhæng ikke mindst nærheden til vandet.

 

Det var Oscar Larsens oplevelse, at de trafikale forhold var blevet forværret i de 11 år, han havde boet i området, og det var primært årsag til, at han havde involveret sig i Kystvejens Grundejerforening.

 

Oscar Larsen fortalte også, at så havde oplevelserne med den tidligere Vallø Kommune og nu Stevns Kommune gjort, at han havde sagt ja til at stille op til det kommende kommunevalg. Oscar Larsen fortalte, at han ikke havde tal på de skrivelser, som han havde sendt til kommunen, som han ikke havde fået svar på. Og den måde at negligere borgerne på, fandt han ganske utilstedeligt.

 

Oscar Larsen fremførte, at han fandt det for dårligt, at en kommune ikke tager sine borgere alvorligt, og ikke mindst i forbindelse med trafikale problemer, der har været erkendt siden først i halvfjerdserne.

 

Oscar Larsen oplyste, at de oplevelser han havde haft på Kystvejen, så han som symptomer på forhold i hele kommunen, og at det var en væsentlig baggrund for, at han valgt at stille op til kommunevalget.

 

Oscar Larsen pegede på følgende forslag til løsning af problemerne

 

For det første og hurtigst muligt skal de fartdæmpende foranstaltninger, som den arbejdsgruppe, som kommunen selv var med til at nedsætte, kom frem til og på hele Kystvejen hurtigst muligt.

 

Og så skal der gennemføres en kvalificeret planlægning, der indeholder en reel aflastning af Kystvejen med stikveje fra Stevnsvejen til Kystvejen. Så Kystvejen kan komme til at fungere som en kombination af rekreativ sti og vej til glæde for alle. Et projekt, der burde have været gennemført for mange år siden.

 

Varly Jensen

 

Varly Jensen, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns fortalte, at man i den gamle Vallø Kommune havde haft svare problemer med at få løst problemerne på Kystvejen. En af årsagerne havde været, at når man havde møder med foreningerne langs Kystvejen, var der ikke enighed om, hvordan problemerne skulle løses.

 

Konstaterede, at den enighed, der var blandt foreningerne i 2007 i forbindelse med arbejdet i arbejdsgrupperne, var første gang det var sket.

 

Varly Jensen påpegede, at området langs Kystvejen er et dejligt område, og at folk bor der, fordi det er et dejligt område, men at det ikke kan være rigtigt, at det skal være et problem, når folk og specielt børn der skal i vandet skal passere Kystvejen.

 

Varly Jensen rejste så spørgsmålet om, hvordan man opnår sikkerhed på Kystvejen.

 

Efter Varly Jensens opfattelse er chikaner ikke løsningen, bla. fordi de er grimme, og at de løsninger, man skal gennemføre, skal gøre Kystvejen kønnere.

 

Varly Jensen fandt, at det forslag der var kommet fra foreningen om forlægningen af vejen ved Lunden er en god ide, og det samme gjaldt forslaget om forlægningen af vejen ved Kystbaren.

 

Fandt også, at foreningens forslag om en halv omfartsvej ved Strøby er en god ide, og så skal der en stikvej fra Stevnsvej til Kystvejen via Stolpegårdsvej.

 

Varly Jensen oplyste, at næste skridt bliver, at vi skal i gang med arbejdet i den nye kommunalbestyrelse. Og at det første skridt kan blive gennemførelsen af Lunden, og så derefter forlægningen af vejen ved Kystbaren.

 

Påpegede, at Kystvejen er en unik udflugtsvej og for at sikre forholdene, skal vi have politiet på banen. Der skal sættes stærekasser op, så overskridelsen af hastigheder virkelig giver konsekvenser for fartsynderne.

 

Varly Jensen sluttede af med at lægge op til, at problemerne på Kystvejen skal løses på baggrund en fælles og positiv holdning og understregede, at nu skal der ske noget, problemerne på Kystvejen skal løses.

 

Debat

 

Efterfølgende var der en livlig debat

 

Tom Andersen påpegede, at det var positivt, at der var en fælles holdning i begge indlæg til, at der skal ske noget, og Leif Due spurgt om, hvorfor det ikke er muligt her og nu at få opsat ”Stærekasser” og farttavler, der viser ”Din hastighed”. Det blev også fremført, at det er en god ide med projektet ved Lunden, for det er netop på det sted, man bliver overhalet af de utålmodige.

 

Jens Karoli påpegede, at alle grundejerforeninger havde været enige, og at man nu burde komme i gang. Jens Karoli henviste til et forslag til udposninger, som et af vores medlemmer havde udarbejdet.

 

Jens Holst var enig i projekterne ved Lunden og Kystbaren, men fandt også, at udposningerne ved sidevejen er en god ide,

 

Varly påpegede at det i stor udstrækning er beboere i området, der skaber problemerne. Så derfor skal vi sikre os enighed blandt beboerne, og vi skal finde frem til nogle holdbare løsninger. Og de løsninger vi skal finde frem til skal være pæne.

 

John Danielsen påpegede, at vi jo havde opnået enighed mellem grundejerforeningerne i området. Men at vi også havde den oplevelse, at det var kommet bag på politikerne, fordi de ikke troede, at det ville kunne lade sig gøre.

 

Angående inddragelsen af politiet oplyste John Danielsen, at det havde vi prøvet, og at det var hans erfaring, at det ikke var så nemt.

 

Der blev peget på problemet med lastbiler og forslaget om tvangsruter blev fremført.

 

Det blev også oplyst, at der er et par chauffører, der tager deres lastbiler med hjem og parkerer den ude ved købmanden ved Vejsende, som har problemer med at holde de 40 km.

 

Mogens Jensen Kystvejen 98 var ikke enig i, at der køres for stærkt på Kystvejen, men fandt at lastbilerne er et problem og foreslog, at der bliver etableret tvangsruter, så lastbiler og Campingvogne ledes af en anden rute end Kystvejen.

 

Foreslog også, at der anvendes mindre busser, fordi de store busser ikke passer til forholdene på Kystvejen.

 

Pegede på, at man kan åbne Brinken på nogle strækninger for den trafik, der skabes på vejen.

 

Kjeldsen Kystvejen 18 fremførte, at der har været talt meget om Brinken og påpegede, at det er ret store trafikmængder, der kommer fra Brinken, specielt på strækningen mellem Brinkens udmunding i Kystvejen og Stevnsvejen.

 

Fortalte, at han havde deltaget i et møde i 1975, hvor der var blevet fremlagt forslag til løsning af problemerne på Kystvejen.

 

Fortalte også, at det var hans oplevelse, at de cyklende turister vi har, næsten ikke tør køre på Kystvejen, kom med et forslag om at markere et cykel og gangområde med en kridtstreg. Det blev efterfølgende påpeget fra anden side, at Kystvejen var for smal til at anvende en kridtstregs markering, den ville ikke blive respekteret.

Jens Holst Kystvejen påpegede, at åbningen af Brinken ikke er en mulighed, fordi den ikke vil kunne bære den trafik, det vil medfører.

 

Peter Kronborg Kystvejen foreslog, at man hævede kontingentet væsentligt, så foreningen virkelig havde nogle midler at arbejde med.

 

Det blev påpeget, at foreningen var en frivillig forening, og at det næppe ville være muligt at komme igennem med en større kontingentforhøjelse. 

 

Det blev oplyst, at man i 70erne havde en fællesforening, hvor alle grundejerforeningerne i området var repræsenteret, men at den var gået i sig selv på grund af kommunens passivitet.

 

Badebroer

 

Jens Karoli orienterede om lovgrundlaget for badebroer og Varly oplyste, at han ikke kunne støtte det regulativ, som kommunen havde udarbejdet, og at han ville arbejde for, at det bliver ændret.

 

Vores nye hjemmeside

 

Niels Kristoffersen mindede om, at der findes en debatsektion på foreningens hjemmeside, hvor alle har mulighed for at komme til orde.

 

Den afgående formand takkede alle for en god generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG

 

 

KYSTVEJENS GRUNDEJERFORENING

 

Formandens beretning 2008 – 2009

Jeg har været så heldig, eller hvad man skal kalde det, at jeg har haft lejlighed til at sidde i en del virksomhedsbestyrelser.

 

6år i en professionel fodboldklub og 9 år i et byråd.

 

I Byrådet ville man helst drøfte de mere end 87% opgaver, hvor kommunen var styret af Folketinget og EU, medens man lod de 13%, man havde indflydelse på, sejle.

 

I virksomhedsbestyrelserne måtte man arbejde målrettet.

 

I fodboldklubben lagde man alle planer ud, herefter diskuterede man kun økonomi, man nåede aldrig tilbage til sporten.

 

I Kystvejens grundejerforening, som jeg var med at stifte, blotlagde vi alle muligheder for at få et funktionelt rekreativt område, som også eftertiden kunne være stolt af. Vi var ikke blot en sparringspartner for kommunen, vi udarbejdede direkte forslag til løsninger på både kort og langt sigt.

 

Vi informerede og holdt møder med Borgmester og Byrådsmedlemmer.

 

De første mange år inviterede vi endog Borgmesteren og Formanden for Teknisk Udvalg med til vores generalforsamlinger.

 

Hvad skete der så ved dette?

 

Ja – flere møder og flere tilsagn, som aldrig blev holdt.

 

Og ellers en forstening, der end ikke fik ændret et 30 årigt oplæg til modernisering af en nødvendig ny vejplan for området.

 

Efter vores sidste generalforsamling satte vi os sammen i bestyrelsen for at finde ud af, hvordan vi kom videre. Jeg må indrømme, at det føltes lidt tungt, for hvad  havde vi opnået efter 10 år og nu 11 år. Det er ikke meget.

 

Men jeg er glad for, at den øvrige bestyrelse var med på, at vi ikke ville give op. Og så var der jo også det, at vi var på vej ind i et valgår, og den situation besluttede vi, at vi skulle bruge taktisk.

 

Dette har vi dog også prøvet før.

 

Det blev besluttet, at vi i slutningen af 2008 ville sætte en række læserbreve i de lokale aviser som en opstart til 2009. Og så sætte ind med en mere massiv indsats i 2009, valgåret

 

Det er så sket, som de fleste af jer sikkert har set, har vi fået en flot hjemmeside, som Nils Kristoffersen har æren for, og den bruger vi.

 

Vi er nok den grundejerforening i landet der har formået at få mest pressedækning gennem alle årene

 

Vi fik nu et læserbrev i Stevnsbladet, hvor vi oplyste, at vi ville høre alle partierne der stiller op til kommunevalget om deres holdning til forholdene på Kystvejen og fremtiden for Kystvejen. Og vi oplyste dem om, at deres svar ville blive bragt på vores hjemmeside.

 

Vi har op til denne generalforsamling modtaget svar fra SF, Stevnslisten, Socialdemokraterne, venstre og Det radikale Venstre.

 

Vi ser tilbagemeldingerne, eller manglen på samme, som en information, vi kan bruge, når vi skal vælge, hvor vi vil sætte vores kryds til kommunevalget den 17. november.

 

Dette initiativ vil vi følge op på til valget. Med læserbreve og kontakt direkte til de nuværende og kommende politikere, og vi er meget modtagelige for gode ideer. Det vil jeg forslå, at vi tager en debat om som afslutning på generalforsamlingen.

 

En spændende udvikling er, at der er beboere på Kystvejen, der har valgt at stille op til den nye kommunalbestyrelsen denne gang, og det skulle ikke undre mig, om det er på baggrund af de oplevelser, de har haft med nogle af de nuværende politikere.

 

Vi har inviteret de nye kandidater og nogle af de ”gamle”, der har tilknytning til Kystvejen, til at komme med kort indlæg som oplæg til debat.

 

Jeg synes godt, at vi efter det lange forløb, vi har været igennem med først den gamle Vallø Kommune og nu den seneste kommunalbestyrelse i Stevns kommune, kan tillade os at være lidt egoistiske og sætte kryds ved de partier og specielt kandidater, som vil arbejde for Kystvejen. Det er også min personlige vurdering at nye kræfter i kommunalbestyrelsen, kun kan være til gavn for Stevns Kommune som helhed.

 

 

 

Siden sidst

 

Helt tomhændede står vi dog ikke, på baggrund af det arbejde der blev udført i den arbejdsgruppe, som kommunen nedsatte efter noget pres fra os i 2007, besluttede kommunalbestyrelsen i slutningen af 2008, at der skal gennemføres et forsøg med fartdæmpende foranstaltninger på en begrænset strækning til et samlet beløb på 80.000 kr.

 

Vi har meddelt kommunen, at vi selvfølgelig er glade for, at der sker noget, men at vi finder, at forsøget er for begrænset, og at vi synes, det skal omfatte hele Kystvejen, som det jo også blev forslået af den arbejdsgruppe, som de selv var med til at nedsætte.

 

Selv om det er tungt at arbejde med, og man har på fornemmelsen, at der er politikere, der bevidst forsøger at bremse udviklingen gennem passivitet, så synes jeg, vi skal hjælpe hinanden med at holde gejsten oppe.

 

Og ind imellem er det klogt at få nye folk på banen, så derfor har jeg besluttet ikke at fortsætte som formand. Jeg har været formand siden 2002, ligesom jeg har siddet i bestyrelsen siden foreningens start, så nu synes jeg, at jeg har aftjent min værnepligt på denne post, så det her er min sidste formandsberetning.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer andre bestyrelsesmedlemmer for en stor indsats på vores mange møder samt for det gode samarbejde, der altid har været