Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 19. juni 2008 kl. 19.00 i Centerhuset i Strøby Egede Centret

 

 

Dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent og stemmetællere

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.    Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen, bød velkommen og oplyste, at vi i år ikke havde inviteret borgmesteren eller andre politikere, fordi vi syntes, at nu havde vi hørt på dem i 10 år, uden at det førte til noget, så nu fandt bestyrelsen, at det var bedst, at vi får lagt en strategi for, hvordan vi vil udnytte den situation, at vi står overfor et valgår, 2009.

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

John Danielsen oplyste, at arbejdet i arbejdsgruppen omkring forholdene på Kystvejen desværre ikke havde ført til nogen konkrete resultater, gruppen fremsendte i februar 2007 forslag til kommunen om nogle her og nu løsninger og nogle mere langsigtede løsninger. Det blev også stillet i udsigt, at der skulle opstilles en fartmåler, der viste bilisternes fart, og på trods af et løfte fra borgmesteren på vores generalforsamling i 2007 skete der ikke noget. Der skulle en flot indsats fra et af foreningens medlemmer, William Freely, til før fartmåleren kom op.

 

Da så resultatet af fartmålingerne blev forelagt politikerne, fik vi noget af en overraskelse. Kommunens teknikere anførte i deres indstilling til politikerne, at Kystvejen ikke er velegnet som cyklevej, så derfor foreslog man, at cyklende henvises til Brinken. Det var så grotesk, at vi ikke vidste, om vi skulle le eller græde.

 

For at tingene ikke skulle gå i stå, og for at bevare fokus på problemerne, besluttede vi os for gennem en række læserbreve og et åbent brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne at gøre opmærksom på, at problemerne med trafikken fortsat er der, og at de bliver værre og værre.

 

Vi var en udvidet kreds, bestyrelsen og en række interesserede beboere og repræsentanter fra andre grundejerforeninger.

 

Jeg tror, vi nåede kommunalbestyrelsesmedlemmerne med vores læserbreve og det åbne brev. Vi kom på forsiden af Dagbladet, og det er også den strategi, vi lagde op til. I år skal vi nemlig sikre, at politikerne ikke får lov til at lade problemerne på Kystvejen fortone sig i glemslens slør, og så skal vi på banen efter sommerferien og ikke mindst i det nye år, der er valgår.

 

John Danielsen fandt, at han blev noget imponeret eller rettere sagt forstemt over, at et helt byråd i den grad ville være bekendt ikke at kommentere på vores henvendelse, det åbne brev. Det siger noget om, hvad man forstår ved dialog med borgerne i vores kommune.

 

John Danielsen oplyste, at i år kan vi fejre 10 året for foreningens oprettelse, den stiftende generalforsamling var nemlig den 23. august 1998. Og det fandt John Danielsen noget forstemmende, for hvad er der nået? Nogle ville sikkert sige ingenting, og det kan der være noget om, mente John Danielsen.

 

John Danielsen gav udtryk for, at nu skal vi vælge at se vores situation således, at vi er klædt rigtig godt på til at gå ind i valgåret, og det skal vi bruge fuldt ud. Og så opfordrede han til, at alle er med på, at det er nu, der skal slås et slag for Kystvejen.

 

Debat

 

Pia Seirup, Kystvejen 4, spurgte, om der fandtes nogen statistik over uheld på Kystvejen.

 

John Danielsen, Kystvejen 326 A, oplyste, at det ikke er tilfældet, men at det lykkeligste er, at der ikke er sket noget på trods af forholdene, nævnte et eksempel med en lille pige, der var smuttet ud fra en indkørsel foran en bil, hvor der heldigvis ikke var sket noget, men politiet havde oplyst, at havde bilisten kørt 10 km. hurtigere kunne det være gået rigtig galt.

 

Eddy Nielses, Kystvejen 70, fandt, det fint, at nytilflyttede allerede havde gjort deres observationer, og konstaterede, at der er personer, der kører som idioter.

 

John Danielsen oplyste, at problemet overvejende er de personer, der bor længst ude ad Kystvejen og i sommerhusområderne efter Vejs Ende, der har for travlt, oplyste at det også var den eneste grundejerforening, der havde betænkeligheder omkring de forslag, arbejdsgruppen var kommet frem til.

 

Jens Karoli, Kystvejen 88, fortalte om arbejdet i arbejdsgruppen omkring trafikken på Kystvejen, og at det havde været fremme, at de indsnævringer, der var stillet som forslag her og nu løsningen, eventuelt kunne finansieres gennem sponsorer.

 

Leif Due orienterede om, at internationale undersøgelser har vist, at 50 km i timen er grænsen, hvor påkørslen af en person medfører dødsfald.

 

Eddy Nielsen fortalte om oplevelser med vrede bilister, når han havde sin anhænger holdende foran sin grund i forbindelse med havearbejde.

 

Niels Kristoffersen, Kystvejen 94, der er nytilflytter bemærkede, at debatten udelukkende havde koncentreret sig om Kystvejen, oplevede, at al trafik tvinges ned på Kystvejen, fordi der ikke findes andre muligheder. Niels Kristoffersen mente, at en stor del af problemet kunne løses, hvis man spærrede for gennemkørsel ved Strandvejen og trafikken fra Brinken blev holdt på Brinken, det ville kunne gennemføres ved fjernelse af et par bomme og opsætning af et par skilte.

 

Leif Due påpegede, at man skal være meget opmærksom på de problemer en åbning af Brinken kan medfører.

 

Debatten var præget af de to nytilflyttede, og det var spændende at få genopfrisket de problematikker med et par nye vinkler på, som vi har drøftet i de 10 år vi har eksisteret.

 

Niels Kristoffersen, Kystvejen 94, tilkendegav, at han var indstillet på at arbejde på at etablere en hjemmeside.

 

 

Formandens beretning blev vedtaget.

 

 

ad pkt. 3.Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet blev uddelt og godkendt.

 

ad pkt. 4. Indkomne forslag

 

Der var indkommet forslag rettidigt ifølge vedtægterne, men der fremkom et forslag om oprettelse af en hjemmeside på mødet.

 

Som nævnt under formandens beretning tilbød Niels Kristoffersen, Kystvejen 94, at han vil arbejde på at få etablere en hjemmeside.

 

 

ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen blev foreslået og genvalgt

 

Bestyrelsen:

Jens Karoli og Per Olesen var på valg og blev genvalgt.

 

ad pkt. 6.Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

 

Generalforsamlingen besluttede, at der kunne vælges tre suppleanter

 

Jens Holst Kystvejen 102, Tom Andersen, Kystvejen 76 og Pia Seirup Kystvejen 2 blev valgt som suppleanter

 

ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

.

Eddy Nielsen Kystvejen 70 blev genvalgt Pia Seirup Kystvejen 2 blev valgt som revisorsuppleant

 

ad pkt. 8.  Eventuelt