Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 26. juni 2007 kl. 19.00 i Centerhuset i Strøby Egede Centret

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen, bød velkommen og bød specielt velkommen til borgmester Poul Arne Nielsen. Poul Arne Nielsen havde givet tilsagn om at fortælle om, hvad det betyder, at vi er blevet en større kommune, og om hvorledes det går med de forslag til forbedring af forholdene på Kystvejen, som arbejdsgruppen har fremsendt til byrådet.

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, John Danielsen, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og fortalte, at bestyrelsens arbejde i løbet af 2006 og 2007 primært havde koncentreret sig om at få nedsat den arbejdsgruppe, som politikerne havde lovet på borgermødet i oktober 2006 og på vores generalforsamling den 13. juni 2007, og at deltage i arbejdet i arbejdsgruppen.

 

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra alle grundejerforeningerne langs Kystvejen, og fra vores forening deltog John Danielsen og Oscar Larsen. John Danielsen oplyste, at han fandt, at kommunens indsats i arbejdsgruppen havde været noget begrænset, og at han derfor ikke fandt, at politikernes løfte om en arbejdsgruppe var blevet indfriet, og at han håbede, at arbejdet ikke var slut med de to møder, der var blevet holdt.

 

John Danielsen oplyste, at til trods for kommunens begrænsede indsats, fandt han, at arbejdet i arbejdsgruppen og de resultatet, man var kommet frem til og som var sendt til byrådet, var skridt i den rigtige retning, og at kritikken ikke var rettet mod kommunens repræsentant, Kurt Fokdal, der havde fungeret som sekretær for gruppen, og som havde gjort det udmærket.

 

John Danielsen oplyste at han håbede, at politikerne ville leve op til deres løfte, så arbejdet ikke sluttede med de to møder, og så håbede han meget, at borgmester Poul Arne havde noget med i posen til dette møde.

 

Formandens beretning blev vedtaget.

 

 

ad pkt. 3.Fremlæggelse af regnskab

 

Kasseren Per Olesen var blevet forhindret i at deltage i mødet, og på hans vegne aflagde formanden regnskabet og oplyste, at foreningen har xx medlemmer og en kassebeholdning pr.31.12.2006 på

802,17 kr.,

 

På baggrund af regnskabet udspandt der sig en debat, om man skulle begrænse annonceudgifterne. Det blev oplyst fra bestyrelsen, at de annoncer, der blev indrykket i aviserne, gør, at aviserne så også er mere positivt indstillet på at tage vores læserbreve og dække mulige initiativer.

 

Det blev besluttet at overlade vurderingen om omfanget af annoncering til bestyrelsen.

 

 

ad pkt. 4. Indkomne forslag

 

Der var indkommet et forslag om oprettelse af en hjemmeside.

 

Forsamlingen blev spurgt, om der var nogen, der var interesseret i at påtage sig arbejdet, det var ikke tilfældet, så man gik ikke videre med forslaget.

 

ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen blev foreslået og genvalgt

 

Bestyrelsen:

Leif Due og Oscar Larsen var på valg og blev genvalgt.

 

ad pkt. 6.Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

 

Generalforsamlingen besluttede, at der kunne vælges to suppleanter

 

Tom Andersen, Kystvejen 76 og Jens Holst Kystvejen 102  blev valgt som suppleanter

 

ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Revisor Jan Arnskov ønskede ikke genvalg.

Til ny revisor blev valgt Eddy Nielsen Kystvejen 70 og Mogens Larsen Kystvejen 230 blev genvalgt som revisorsuppleant

 

ad pkt. 8.  Eventuelt

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten, at den officielle del af generalforsamlingen var slut, og formanden takkede ordstyreren for en god og velledet generalforsamling og gav ordet til borgmester Poul Arne Nielsen

 

Ca. 25 af foreningen medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

 

 

 

Indlæg ved borgmester Poul Arne Nielsen

 

Den nye store kommune

 

Poul Arne fortalte, at vi nu er en kommune på 22.000 indbyggere, og at man spøger med at sige, at man er den syvogfirsendetyvende største kommune i landet.

 

Man har også fået mange flere meter vej, og man står overfor at finde ud af, om man skal bruge den udliciteringsmodel, som man anvendte i Vallø Kommune, eller man skal bruge den velfungerende materialeplads, som Stevns Kommune har etableret.

 

Fortalte, at man har et byråd på 27 medlemmer, og at Solrød til sammenligning kun har 15 medlemmer i byrådet. Det store antal byrådsmedlemmer hænger sammen med nogle regler i forbindelse med kommunesammenlægningen, og Poul Arne regnede med, at byrådet efter næste valg vil komme ned på 19 medlemmer.

 

Oplyste, at man gerne havde samlet kommunens rådhus på en adresse, men det ville havde kostet 60 mio. kr. og de penge har man ikke, fortalte også, at man har modtaget 32 nye medarbejdere.

 

Den overordnede trafik

 

Fortalte, at nu var omfartsvejen uden om Strøby Egede endelig godkendt, og at vejen nu kan gennemføres, men at man skal bruge 35 – 40. mio. kr. til at etablere vejen, fortalte også, at trafiktællinger viser, at der er en trafik på 13.000 over Prambroen hver dag.

 

Problemerne for Stevnstrafikken viser sig ved Hvide Hus i Køge, så derfor er der også aftalt et møde med Køge Kommune efter sommerferien. Oplyste, at efter hans vurdering, er den rigtige løsning en vejforbindelse via Billesborgvej til Vestmotorvejen.

 

Fortalte, at der også var et forslag fremme om sydligere vejføring via Hårlev, men at den efter de undersøgelser der er udført, kun vil kunne afhjælpe problemerne for en meget begrænset del af Stevnstrafikken.

 

Poul Arne konkluderede, at den langsigtede løsning er en vejforbindelse syd for Køge via Billesborgvej og en mulig kortsigtet en udvidelse af Sdr. Viaduktvej.

 

Oplyste også, at man andre steder i landet etablerer motorveje for langt færre biler end de 19.000, der er tale om i forbindelse med Stevnstrafikken, og at man derfor arbejder på at få Folketingets Trafikudvalg til at forstå, at der er tale om en statsopgave.

 

Kystvejen

 

Fortalte, at man havde set på de forslag, som arbejdsgruppen havde fremsendt, og at man til at komme i gang med havde afsat 53.000 kr. på budgettet.

 

Man havde besluttet i første omgang at opsætte tavler, der viser bilisterne, hvor stærkt de kører og som registrerer hastighederne, og så ville man også anmode politiet om at foretage flere fartkontroller i området.

 

Forvaltningen havde også udarbejdet et overslag over, hvad 10 stop op chikaner ved vejudmundinger til Kystvejen ville koste, i alt. 300.000 kr., pr. stk. 30.000 kr.

 

Poul Arne oplyste, at etableringen af disse ville indgå i næste års budgetforhandlinger.

 

De langsigtede, der gik ud på at føre Strandvejen uden om Strøby til 12. mio. kr. og forlængelse af nedre Linievej til 14. mio. kr. oplyste Poul Arne ligger ikke lige, for med den økonomi som kommunen har.

 

Fortalte også, at projektet ved Lunden var vurderet til komme til at koste 5. mio. kr.

 

Poul Arne oplyste, at når resultatet af farttavlerne foreligger, så skal udvalget for Plan og Teknik sammen med Kystvejens Grundejerforening se på, hvorledes vi kommer videre.

 

Kystvejens udmunding i Stevnsvej

 

Poul Arne fortalte, at Børnehjemmet skal sælges, og at det indebærer flere mulige løsninger for Kystvejens udmunding i Stevnsvej, og at man derfor har taget en tænkepause. I løbet af efteråret vil man så forsøge at finde frem til den bedst mulige løsning..

 

Poul Arne rundede af med nogle betragtninger om, hvorfor vi ikke bare gennemfører alle vores ønsker her og nu og konkluderede, at selvom vi nu er en kommune på 22.000 indbyggere med en sund økonomi, så står man også overfor at udgifterne til at passe børn og ældre er stigende. Fortalte, at hvis man satte skatten op i 2008 med en halv procent, så ville det give en indtægt på 14. mio. kr.

 

Debatten

 

John Danielsen åbnede debatten med at oplyse, at prisen på 30.000 pr. stop op chikane efter hans vurdering lød noget højt og påpegede, at man burde være opmærksom på, at alle de grundejerforeninger, der havde deltaget i arbejdsgruppen, stort set havde været enige om, at der er et behov for, at der skal ske noget på Kystvejen her og nu.

 

John Danielsen fandt, at det var udmærket med farttavlerne, men at det ikke måtte være et spørgsmål om enten eller for stop op chikanerne. På et spørgsmål om hvorledes de indgik i næste års budget, oplyste Poul Arene, at de indgik i den ønskeliste over projekter, der drøftes i forbindelse med budgettet.

 

Jens Holst Kystvejen 102 oplyste, at de reetableringer, der er sket fra SEAS i forbindelse med nedgravningen af lyslederkablerne, er så dårligt gennemførte, at de flere steder skal laves om, og at kommunen bør sikre, at det sker. Oplyste også, at det har været meget svært at komme igennem med klager.

 

Jens Karoli spurgte til, hvorledes kommunen vil stille sig, hvis man kan skaffe sponsorer, der vil financierer nogle af de fartdæmpende foranstaltninger.

 

Hanne Majborn spurgte til placeringen af det planlagte regnvandsbassin ved børnehjemmet.

 

Svar fra Poul Arne

 

Til prisen på de 30.000 kr. pr. fartdæmpende foranstaltning oplyste han, at det var forvaltningens vurdering, men at man selvfølgelig kunne se på beregningerne. Oplyste også, at når resultaterne fra fartmålingerne foreligger, så sætter vi os sammen igen og ser på, hvordan forholdene bedst løses.

 

Angående gravearbejderne i Kystvejen oplyste han, at der underskrives nogle færdigmeldinger, før renoveringerne er gennemført forsvarligt, og at han har indskærpet det for forvaltningen.

 

Fortalte også, at vi er en forsøgskommune, og at der kun er en anden kommune, hvor SEAS har gennemført så stort et projekt, og man i den sammenhæng selvfølgelig gør sig nogle erfaringer med nogle entreprenører, og dem der ikke kan leve op til kravene, kommer ikke på tale til andre projekter.

 

Oplyste, at det er Kurt Stokdal, der er kommunens kontaktperson, og at han er opmærksom på, at der har været store problemer med telefonsystemet, men at han håber, at problemerne er ved at være løst.

 

Hanne Majborn spurgte til, hvad der vil ske, når dispensationerne til helårsbeboelse i sommerhuse udløber i 2009.

 

Poul Arne oplyste, at man på landsplan regner med, at der er under 3000 husstande, der har problemet i 2009, og at det er hans vurdering, at de vil få en livsvarig dispensation, fortalte endvidere om hvor svært det er for kommunen at føre tilsyn med dette område.

 

Oscar Larsen Kystvejen 78 fremførte et ønske om at få udarbejdet en tidsplan for det videre arbejde.

 

Der blev også fremført et ønske om at begrænse den tunge trafik på Kystvejen

 

Eddy Nielsen Kystvejen 70 gjorde opmærksom på, at der var blevet fjernet flere 40 km tavler og overhaling forbudt langs Kystvejen og spurgte om baggrunde for dette.

 

Poul Arne gav tilsagn om, at han ville vende tilbage til forvaltningen med forslaget om en tidsplan for det videre arbejde samt undersøge, hvorledes det forholder sig med skilte, der er blevet fjernet.

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl.22.00