Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 13. juni 2006 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen bød velkommen og bød specielt velkommen til de fremmødte politikere, der havde givet tilsagn om at deltage i debatten efter generalforsamlingen.

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, John Danielsen, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år, hvor i han oplyste at foreningen nu har eksisteret i 8 år, og at man i de 8 år har haft megen dialog med kommunen, men at det er skuffende, hvad der er nået af resultater.

 

Oplyste også, at der i bestyrelsen havde været debat om foreningens arbejdsgrundlag og understregede, at foreningens primære arbejdsområde er de trafikale forhold, men at helheden i udviklingen af området langs Kystvejen bebyggelsen og kystsikring også er områder som foreningen efter hans vurdering bør interessere sig for.

 

Påpegede at foreningen ikke har intentioner om at være smagsdommere på nogen måde, man er ikke interesseret i at være med til at vurdere om det husene er mere eller mindre pæne, og opfordrede til en ansvarlighed fra politisk side til at passe på de værdier der i dag findes så man med respekten i behold kan videregive til vores efterkommere.

 

Henviste til valgmødet i november 2005, hvor alle de tilstedeværende politikere havde givet tilsagn om at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe og påpegede, at hvis ikke troværdigheden skal sættes overstyr, så skal der gang i dette arbejde.

 

Formandens beretning vedtaget.

 

 

ad pkt. 3.Fremlæggelse af regnskab

 

Kasseren Per Olesen aflagde regnskab og oplyste, at foreningen har 56 medlemmer og en kassebeholdning på 7344,- kr., regnskabet blev godkendt.

 

ad pkt. 4. Indkomne forslag

 

Bestyrelsen havde stillet forslag om hævelse af kontingentet fra 50,- kr. til 100,- kr.

 

Forslaget vedtaget

ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen blev foreslået og genvalgt

 

Bestyrelsen:

Jens Karoli og Per Olesen var på valg og blev genvalgt.

 

ad pkt. 6.Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

 

Generalforsamlingen besluttede at der kunne vælges to suppleanter

 

Tom Andersen, Kystvejen 76 og Steffen Stenbøg Gliese Kystvejen 32 blev valgt som suppleanter

 

ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Jan Arnskov og Mogens Larsen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant

 

ad pkt. 8.  Eventuelt

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten, at den officielle del af generalforsamlingen var slut og formanden takkede ordstyren for en god og velledet generalforsamling og lagde op til debatten med de fremmødte politikere.

 

 

Debat med politikerne

 

Formanden resumerede kort forløbet af valgmødet i 2005 og påpegede, at denne gang var der jo ikke tale et valgmøde, men at der var tale om et ønske om en fremadrettet dialog og gav derefter ordet til panelet der bestod af Poul Arne Nielsen, Gina Øbakke, Bjarne Nielsen og Orla Nielsen til en kort bemærkning

 

Poul Arne Nielsen takkede for sidst, erkendte at han havde at ansvar hvad angik nedsættelse af arbejdsgruppen og beklagede, at man ikke var kommet længere, men kommunesammenlægningen havde været mere belastende end han havde forestillet sig,

 

Oplyste at vi kommer over på den anden side af sommerferien, før arbejdsgruppen kommer i gang, og at man skal have alle grundejerforeningerne med langs Kystvejen for at skabe en holdbar løsning.

 

Gina Øbakke oplyste, at det at der skal nedsættes en arbejdsgruppe er noget der er lovet og noget der skal gøres og at vi ikke får så meget ud af at tale bagud, men at vi skal videre.

 

Oplyste at den økonomiske situation ikke ser for godt ud, men at det man kunne forsøge at finde et rammebeløb og komme i gang så man oplevede at det skete noget.

 

Henviste til, at hun havde et begrænset kendskab til området og at det som politiker ikke havde været hendes arbejdsområde, og at hun derfor havde et begrænset kendskab til området.

 

Bjarne Nielsen fandt at det havde været sjovere at sidder her, hvis der havde været nedsat en arbejdsgruppe, men at han som ny politiker var blevet noget overrasket over den belastning som kommunesammenlægning havde medført og med de tilbagemeldinger fra regeringen man havde fået turde han ikke tro på at man kunne komme i gang efter sommerferien men mente at man skulle hen på den anden side af efteråret før det var muligt at få gang i arbejdet.

 

Oplyste, at hvis foreningen ville i gang før så var det op til foreningen at tage kontakt til forvaltningen.

 

Her brød Jens Karoli ind som ordstyrer og påpegede at det der var blevet givet tilsagn om på valgmødet fra alle de fremmødte politikere var at det var fra politisk side der skulle tages initiativ til nedsættelse af arbejdsgruppen og at det var Kystvejens problemer der var emnet for gruppens arbejde.

 

Poul Arne Nielsen oplyste at han var enig og at han godt var klar over det ansvar de stod med som politikere.

 

Bjarne Nielsen tilkendegav at han også var enig i at det var det der var tilkendegivet på valgmødet, men at man skal frem til efteråret før der er mulighed for at få gang i arbejdet.

 

Orla Nielsen oplyste, at han har boet i området i 18 år og kender forholdene og at han kunne fortælle at de trafikale forhold kunne beskrives som livsfarlige.

 

Tilkendegav at han vil presse på for at få nedsat arbejdsgruppen, men at han ikke troede på ideen med at det er alle grundejerforeningerne langs Kystvejen der skal inddrages i arbejdet. 

 

Debat.

 

Oscar Larsen Kystvejen 78 oplyste, at Kystvejen er en 5 km lang bolig- og fordelingsvej, der slet ikke er egnet til den trafik, der er på den i dag, og med Garderhøjden med og den trafik der kommer fra sommerhusområdet, er der tale om en 7 km lang strækning. Det sammenholdt med, at foreningen nu har eksisteret i 8 år, og på flere måder har forsøgt at råbe politikerne op og er kommet med forslag til løsninger og har gennemført aktiviteter som ”Kør lovligt arrangementer" fandt han uforståeligt. Og endnu mere uforståeligt når man sammenholder det med, at der helt tilbage til 70erne, har ligget planer for løsningen af problemerne på Kystvejen fordi man allerede på det tidspunkt var opmærksom på problemerne.

 

Jens Karoli kom ind på muligheden for at man gennem hjælp til selvhjælp fik etableret fartdæmpende foranstaltninger f.eks. I form af blomsterkasser.

 

Gina Øbakke fandt det sympatisk med tanken om hjælp til selvhjælp, men påpegede at det overordnet er kommunens ansvar at sikre trafiksikkerheden.

 

Orla Nielsen gjorde opmærksom på, at han havde medvirket til at der var blevet afsat 50.000 kr. på budgettet til igangsætning af en planlægning for Lunden og appellerede til de øvrige politikere i panelet om at medvirke til at sikre, at de blev brugt til at komme i gang med i år.

 

Bjarne Nielsen oplyste, at han fandt at sponsoratet var en interessant mulighed, og påpegede at han fandt det utroligt ærgerligt at udformningen af vejen ikke er fulgt med den udvikling som området har gennemgået. Fandt at man skulle se på mulige måder for fartdæmpning og foreslog konkret, at man fandt andre ruter for den tunge trafik. Oplyste at vejen efter hans vurdering ikke er cykelegnet, og at det er med livet som indsats at færdes på den.

 

Kai Funch, Kystvejen 314, oplyste at han fandt at ideen med at forsætte vejen ved Lunden er en kanon ide, og forslog at man så på, om det ikke er muligt at koordinere det med at SEAS er ved at grave hele området op i forbindelse med nedgravningen af el-ledningerne og bredbåndet.

 

Påpegede at det grønne område ved Lunden i dag ligger på den forkerte side af vejen.

 

Leif Due, Kystvejen xxx, påpegede at han var helt uenig i ideen om blomsterkasser, og at der efter hans vurdering kun var en løsning og det er en radikal omlægning af trafikken, og at det i den sidste ende er Poul Arne der sidder med muligheden for at gennemføre en løsning.

 

Niels Petersen, Kystvejen 4, gjorde opmærksom på at nu har vi siddet her i 8 år, og intet er sket. Fandt at det simpelt hen var for dårligt, og at han ikke kunne se nogen undskyldninger for situationen, fandt at det simpelthen var for dårligt.

 

Poul Arne Nielsen erkendte, at han forstod godt bemærkningerne om, at det var for tyndt, det man havde nået. Understregede, at inden efteråret er der gang i en arbejdsgruppen, og det man skal i gang er at se på de forskellige løsningsmuligheder.

Fandt at omlægningen ved Kystbaren er en mulighed og bekræftede, at der er afsat 50.000 kr. til igangsætning af et projekt ved Lunden, men hvis man taler om en omlægning af vejen, så er der tale om et projekt til ca. 2 mil. kr., og at man ikke er meget i kommunen for at bryde gode eksisterende vej op.

 

Pegede på indsnævringer som mulige løsninger, men påpegede også faren ved, at det kunne føre til at bilister køret slalom når der har travlt og specielt om morgenen, og at det kan give problemer for busserne, understregede at der kommer en arbejdsgruppe inden efterårsferien, og at det væsentligste er at man kommer frem til nogle løsninger så man kan få farten ned.

 

Gina Øbakke påpegede at den nye kommune skal i gang med at lægge budget for de kommende år og opfordrede Bjarne Nielsen til