Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 29. juni 2005 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten.

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen bød velkommen

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Tom Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, John Danielsen, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år.

Efter følgende debat på mødet blev formandens beretning godkendt.

 

Debat i forbindelse med formandens beretning:

 

Alf, Kystvejen 380, oplyste, at han brugte Kystvejen dagligt og at han ikke kan se at trafikken på Kystvejen er et stort problem. Foreslog, at man kunne henvise lastvognstrafikken til Strandvejen og Uglemosevej. Fandt, at det er busserne, der udgør et problem på Kystvejen.

 

John Danielsen oplyste, at vi gennem mange år har forsøgt at få kommunalbestyrelsen til at anvise lastvognstrafikken en anden rute, og at vi også har foreslået at man indsætter mindre busser. Fortalte, at foreningen flere gange har afholdt ”Kør lovlig dage” for at gøre opmærksom på de problemer, vi finder, der er på Kystvejen, specielt for de bløde trafikanter.

 

Niels Munch, Kystvejen 266, foreslog, at man forsøgte at få Købmanden til at pålægge hans leverandører at køre over Strøby.

 

John Danielsen oplyste, at vi har haft en kontakt til købmanden.

 

Peder Hansen, Kystvejen 324, oplyst, at i perioden 5.30 til 6.30 er livsfarligt at færdes på Kystvejen, og kunne ikke fatte, at nogen kunne sige at trafikken på Kystvejen ikke er et stort problem.

 

John Danielsen gav udtryk for at han var enig med Peder Hansen, og fortalte om en ulykke med en lille pige, der heldigvis ikke var kommet alvorlig til skade.

 

Eddy Nielsen, Kystvejen 70, fortalte at der i år havde været 6 uheld uden for hans hus, og at han sidste år fik smadret sit hegn.

 

Naboen til Eddy, Birgit Christensen, kystvejen 68, fortalte at der gennem mange år har været utallige uheld samme sted, men at man ikke får registreret uheldene.

 

John Danielsen oplyste, at der aldrig har været så meget kontrol, som der har været i år, men at det er politiets opfattelse, at man ikke kan holde farten nede med kontroller. Vejen skal ændres, så det ikke er muligt at køre med de hastigheder, som det er tilfældet i dag.

 

Erik Bech Pedersen, Kystvejen 254, henviste til, at der er opstillet et elektronisk skilt på Billesborgvej, der viser bilernes hastighed, når de kører gennem Egøje, spurgte om det var en mulighed.

 

Johan Danielsen oplyste, at vi har forelagt Vallø Kommune denne mulighed, og at vi på et tidspunkt har haft et sådant skilt på Kystvejen.

 

Birgit Christensen, Kystvejen 68, spurgte om der er nogen mulighed for at lægge pres på kommunen.

 

John Danielsen oplyste, at i og med det er valgår i år, så er det det rigtige tidspunkt at lægge pres på politikerne, påpegede at når kommunen accepterer stigningen i fastboende, er de selv med til at fremme den stigende trafikmængde på Kystvejen.

 

Karsten, Kystvejen 300, fortalte, at man i Norge har nogle kasser siddende, hvor der i nogen af dem er fotofælder, men ikke i alle så man kan ikke vide sig sikker. Det ville efter hans vurdering dæmpe hastigheden en del, hvis vi kunne får sådan et par stykker.

 

Thor Overgaard, Kystvejen 146, fandt, at han som forældre var utryk ved den hurtigkørende trafik på Kystvejen. Mente, at en stor del af dem der kører for stærkt kommer fra Garderhøjden, og at de kommer op i hastighed fordi de kører hele strækningen fra Vejs Ende til Stevnsvej.

 

Kai Funch, Kystvejen 314, påpegede, at nu har vi kæmpet med den kommune i så mange år, og opfordrede til, at vi i år virkelig skal slå på tromme for at opnå nogle resultater.

 

Jens Holst, Kystvejen 102, fandt også, at Kystvejen er farlig og oplyste, at der tit opstår farlige situationer ud for Kystvejen 70, fordi de på det sted kører som død og helvede på et sted, hvor vejen er smal og udsynet dårligt.

 

Erling Bang Petersen, Kystvejen 270, fandt, at busserne er med til at sænke hastigheden, og at der meget gerne måtte køre flere busser på Kystvejen.

 

Der blev peget på, at folk ikke er opmærksomme på, at man kun må kører 40 på Kystvejen når de så skal til at køre hele Kystvejen igennem 5 km, har de lige som beboerne fra Garderhøjden svært ved at holde hastigheden på de 40 km.

 

Det blev fortalt, at en dame havde ringet til Herfølge Klejnsmedje og havde sagt: ”Hvad de to drenge bildte sig ind med at kører med 20 km/t på Kystvejen.”  De kørte åbenbart i firmaets bil.

 

John Danielsen oplyste, at vi også er glade for folk, der kører og nyder udsigten og kigger på husene, for de er med til at dæmpe hastigheden på trafikken.

 

Kjeldsen, Kystvejen 18, gjorde opmærksom på, at kommunen helt tilbage til 1968 havde fået udarbejdet en plan for aflastning af Kystvejen, men at der derefter ikke var sket videre.

 

Jens Caroli, Kystvejen 88, fandt, at det er trafikken på Kystvejen, der er det essentielle problem, og at vi skal hjem og skrive læserbreve, for det er i år der er valg.

-         Var enig i betragtningen om, at busserne er en udmærket fartdæmper sammen med turisterne.

-         Rejste spørgsmålet om, hvilke sager foreningen skal tage op.

-         Foreslog, at der skal holdes et møde med deltagelse af politikerne og understregede at det er vigtigt at vi holder sammen.

 

John Danielsen var enig med Jens Caroli og understregede, at det er nu, der skal sættes ind.

 

Kystvejen 314 foreslog, at der holdes et fællesmøde med alle grundejerforeningerne langs Kystvejen.

 

 

 

ad pkt. 3.Fremlæggelse af regnskab

 

Kasseren Per Olesen aflagde regnskab og oplyste, at foreningen har 56 medlemmer og en kassebeholdning på 7344,- kr., regnskabet blev godkendt.

 

ad pkt. 4. Indkomne forslag

 

Der var ikke modtaget forslag

 

ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen blev foreslået og genvalgt

 

Bestyrelsen:

Claus Karoli og Oscar Larsen var på valg Claus Karoli ønskede ikke genvalg.

Oscar Larsen blev valgt og som nyt bestyrelsesmedlem blev Leif Due valgt.

 

ad pkt. 6.Valg af 1. suppleant til bestyrelsen

 

Jens Karoli, Kystvejen 88, og Tom Andersen, Kystvejen 76, blev valgt som suppleanter

 

ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Jan Arnskov og Mogens Larsen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant

 

ad pkt. 8.  Eventuelt

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten, at den officielle del af generalforsamlingen var slut.

 

 

Indlæg efter generalforsamlingen om vandmiljøet i Køge Bugt

 

Biolog Hanne Kaas fra DHI - Institut for Vand og Miljø fortalte om vandmiljøet i Køge Bugt og hvad udvidelsen af Køge Havn ville komme til at betyde for vandmiljøet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

 

Formandens beretning

 

FORMANDENS BERETNING FOR 2004 / 2005

 

Bestyrelsesmøder 2003 / 04:

25. januar 2005

08. juni 2005

 

 

Sidste år havde vi inviteret en repræsentant fra hver af de politiske partier til vores generalforsamling, og ved tidligere generalforsamlinger har vi haft borgmester og byrådsmedlemmer med til vores generalforsamlinger, og det har ikke ført til andet end tomme ord.

 

Vi må konstatere, at Kystvejen ikke har mange venner i kommunalbestyrelsen i Vallø Kommune.

 

Så derfor har vi i år undladt at invitere repræsentanter fra kommunalbestyrelsen. I år ønsker vi at få en debat om, hvad vi vil med Kystvejens Grundejer Forening, og hvordan vi bedst muligt forfølger vores mål.

 

Vi har i år fulgt med i de planer, som kommunen har lagt frem. Den første var et forslag til en trafikstruktur for Strøby Egede området.

 

Jeg skal ikke kommentere kvaliteten af planen. Vi fremførte igen de forslag, som vi tidligere har fremsendt om at dele Kystvejen op ved Strandvejen og påpegede, at kommunens plan var så langsigtet, og at problemerne på Kystvejen er så akutte, at man hurtigst muligt burde gå i gang med en planlægning for, hvordan man får løst problemerne på Kystvejen.

 

Planen led en krank skæbne, og efter et stort borgermøde blev hele planen trukket tilbage.

 

På sidste generalforsamling fortalte Jørgen Gregersen, at han havde været så letsindig at tage sit barnebarn med på en cykeltur langs Kystvejen, og at han på hele turen havde kørt med hjertet oppe i halsen, men det har åbenbart ikke været nok til, at han på sit partis vegne syntes, at der burde ske noget på Kystvejen.

 

Så gik man i gang med borgermøder om kommuneplanen, og man fik et konsulentfirma til at udarbejde modeller for, hvorledes man kan fortsætte en byudvikling af Strøby Egede. Der blev igen indkaldt til borgermøder, og det var tydeligt, at man som borgere efterhånden var ved at blive noget frustrerede, for hvad skulle det hele føre til. Resultatet var jo også, at til det sidste borgermøde blev borgerne væk, og vi havde heller ikke nogen tilstede.

 

Der blev fremlagt tre byudviklingsmodeller for Strøby Egede, der var meget langsigtede. Dem vil jeg ikke kommentere, men påpege, at igen var der ikke fra kommunalbestyrelsens side nogen planer om at tage fat på de problemer, vi har her og nu på Kystvejen.

 

Det må jo også konstateres, at på trods af, at borgmesteren på vores sidste generalforsamling oplyste, at han fandt, at Kystvejen efter hans opfattelse er en perle i den perlerække af bebyggelser, der strækker sig hele vejen fra Helsingør til Strøby Egede, så er det svært at få øje på, hvordan han og kommunalbestyrelsen har tænkt sig at passe på den perle, hvis de da har tænkt.

 

Det vi kan konstatere er, at hele planlægningen jo nok fører til, at der bliver klistret et par boligområder på Strøby Egede, og at man får skabt nogle boligområder, der er en bevidstløs fortsættelse af byudviklingen fra Greve og Solrød, og man skulle da tro, at det var muligt at få skabt noget mere spændende, med de naturværdier vi har i Strøby Egede.

 

Vi har om sagt brugt året på at holde et øje med udviklingen, og vi har kommenteret kommunens planlægning, men den siddende kommunalbestyrelse har vi ikke den store tiltro til, så derfor lægger jeg med min beretning op til en debat om, hvad vi vil, og hvordan kommer vi videre.

 

Vi har også set udover kommunegrænsen. I januar anmodede vi, om at der i forbindelse med udvidelsen af Køge Havn blev set på, hvad det kan komme til at betyde for vores område, og vi har været så heldige, at vi har fået biolog Hanne Kaas til at komme og fortælle os om det efter generalforsamlingen.

 

Afslutningsvis må jeg konstatere, at vi ikke har den store tiltro til den siddende kommunalbestyrelse. Det er flinke mennesker, der er hyggelige at tale med og som virker imødekommende, men det er så også det hele, for hvad har vi fået ud af vores dialog i de7 år, vi nu har ført dialog med dem.

 

Vi fik et tilsagn om, at man ville se på muligheden for blomsterkasser på Kystvejen, men på en forespørgsel om vi kunne få de samme foranstaltninger, som man har stillet op i ”Olga-svinget”, og hvor vi vedlagde nogle rigtig gode forslag til fartdæmpenodeforanstaltninger fra Bjørn Larsen, fik vi følgende svar:

 

”Det er et godt initiativ, men trafikken på Kystvejen – som er en meget trafikeret færdselsåre – er af en størrelse, så det ikke er muligt at opsætte fartdæmpende foranstaltninger.

 

Så langt er vi kommet, så hvad gør vi?