Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 21. juni 2004 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten.

 

 

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen

 

Formanden, John Danielsen bød velkommen og rettede en speciel velkomst til de inviterede gæster repræsentanterne for de politiske partier i Vallø Kommunalbestyrelse, Poul Arne Nielsen for Venstre, Jørgen Gregersen for Socialdemokratiet, Orla Nielsen for Dansk Folkeparti og H. C. Bech for Konservativt Folkeparti.

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, John Danielsen, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og lagde op til debatten med politikerne under eventuelt.

 

Beretningen godkendt - vedlægges referatet.

 

ad pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab

 

Kassereren Per Olesen aflagde regnskab.

 

Karl Edvard Jensen stillede spørgsmål til størrelsen af udgifterne i indeværende år, fordi et sådant udgiftsniveau i forhold til foreningens indtægter hurtigt ville føre til et underskud. Kasseren oplyste, at der havde været tale om en engangsudgift til vores streamere.

                                  

Regnskabet blev godkendt og kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr.

 

ad pkt. 4 Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.  

 

ad pkt. 5 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

Den siddende formand, John Danielsen, blev foreslået og genvalgt.

 

Bestyrelsen:

Fra bestyrelsen var Eddy Nielsen Kystvejen 70 og Per Olesen Kystvejen 328 på valg og begge blev genvalgt.

 

 

 

 

 

ad pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

 

Jens Karoli, Kystvejen 88 blev valgt og Tom Andersen, Kystvejen 76 fortsætter som suppleant.

 

ad pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1revisorsuppleant

 

Jan Arnskov og Mogens Larsen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

 

ad pkt. 8 Eventuelt

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten, at den officielle del af generalforsamlingen var afsluttet.

 

John Danielsen takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling og redegjorde kort for planen for aftenens debat og gav ordet til borgmester Poul Arne Nielsen til det første indlæg fra panelet.

 

Politikerrunde:

 

Poul Arne Nielsen fra Venstre:

 

Poul Arne Nielsen takkede for invitationen og oplyste, at han var glad for lejligheden til at møde medlemmerne ved disse årlige møder.

 

Oplyste, at problemerne med trafikken har udviklet sig over en årrække, og at det er et problem, der selvfølgelig optager os alle sammen, pegede på at baggrunden er, at man har en 7 km lang fødevej, Kystvejen, til 1200 ejendomme, hvoraf 700 i dag anvendes til helårsbeboelse.

 

Poul Arne Nielsen oplyste, at han har den indstilling, at man skal kunne køre i begge retninger på Kystvejen, men at det ikke betyder, at man ikke kan etablere nogle fartdæmpende foranstaltninger ved f.eks. Lunden og Kystbaren, når man får råd til det. Fandt, at det i hvert tilfælde er et områder, der kan blive pænere.

 

Vedrørende hastigheden oplyste han, at når man spørger politiet, om hvem det er, der kører for stærkt på Kystvejen, så oplyser de, at det for 70 % vedkommende er beboere fra området. Poul Arne Nielsen påpegede, at han ikke vil være med til at etablere bump, men at man kan se på andre foranstaltninger.

 

Oplyste, at han har spurgt politiet, om det ikke var muligt, at de kunne gennemføre flere fartkontroller, men havde fået at vide, at det selvfølgelig også er et prioriteringsspørgsmål.

 

Poul Arne Nielsen påpegede, at det er hans opfattelse, at det er kommunens opgave at sørge for at der lægges asfalt på vejene, og at han gerne ville have gennemført en cykelsti langs Kystvejen, med at det havde vist sig, at det ikke kunne lade sig gøre, uden at man skulle inddrage dele af private grunde.

 

Angående bebyggelsen oplyste Poul Arne Nielsen, at han havde oplevet kritikken af de store huse der bygges, påpegede at situationen er, at der er tale om sammenlægning af flere grunde, og at der også indregnes arealer der ligger ude i vandet.

 

Oplyste, at man undersøger om der er mulighed for, at bebyggelsen langs Kystvejen til Uglemosevej kan overgå til helårsbeboelse. Det vil selvfølgelig forudsætte, at der er flertal for det blandt beboerne, og at der udarbejdes en lokalplan.

 

Poul Arne Nielsen oplyste, at området omkring Kystvejen efter hans opfattelse er en perle i en perlerække af bebyggelser, der strækker sig hele vejen fra Helsingør til Strøby Egede.

 

Jørgen Gregersen fra Socialdemokratiet:

 

Takkede for invitationen og oplyste at han langt hen ad vejen er enig med Poul arne Nielsen.

 

Oplyste at han er enig med Poul Arne om, at det er godt med de store huse, men at han godt kan se, at der er et problem med, hvor tæt husene ligger.

 

Angående trafikken så havde det været et problem, lige så længe han kunne huske.

 

Fortalte, at han for et par år siden havde været så letsindig at tage sit barnebarn med på en cykeltur langs Kystvejen, og at han, så længe de havde cyklet på kystvejen, havde kørt med hjertet oppe i halsen.

 

Oplyste, at han synes at projektet for Lunden er et godt projekt.

 

Med hensyn til at overføre en del af Kystvejen til helårsbeboelse oplyste han, at han er uenig med Poul Arne. Det er hans opfattelse, at områder til helårsbeboelse skal placeres i forbindelse med de eksisterende byområder.

 

Understregede, at han ikke finder, at kystvejen skal overgå til helårsbeboelse.

 

Orla Nielsen fra Dansk Folkeparti:

 

Orla Nielsen oplyste, at han som daglig bruger af Kystvejen finder, at trafikken på Kystvejen er et meget stort problem, og at han vil kæmpe for, at der skal ske noget.

 

Orla Nielsen foreslog, at man starter med Lunden, fordi det er et projekt, der kan medvirke til at sænke farten og samtidig vil det også gøre området pænere.

 

Orla Nielsen oplyste, at han havde spurgt et stort entreprenørfirma, hvad det ville koste at gennemføre et projekt som Lunden, og havde fået oplyst, at det ville kunne gennemføres for en pris på omkring 200.000 kr.

 

Orla Nielsen mente også, at man burde få gjort noget ved parkeringspladsen ved Kystbaren ved Strandvejen, fandt at området i dag ikke er noget, man kan forvente ros for. Orla Nielsen mente, at det hele ville kunne finansieres med salget af en grund. Fandt, at det er nu, der bør handles og foreslog, at man sælger grunden Kystvejen 170.

 

Orla Nielsen havde set på de chikaner der er anvendt på Garderhøjden og fandt, at de ville kunne bruges, havde også været til at borgermøde i Hårlev, hvor han havde set forslag til et projekt med hævet kørebane og brostensbelægning, som han så som en mulighed.

 

H. C. Bech fra Det Konservative Folkeparti:

 

Oplyste, at i februar havde kommunen udsendt et forslag til en Trafikstruktur for Strøby Egede, og at man i maj havde behandlet en indstilling om, at forslaget stilles i bero og at de indkomne bemærkninger kommer til at indgå i den videre kommuneplanlægning.

 

Redegjorde kort for forløbet med omfartsvejen omkring Strøby Egede, som han går ind for og oplyste, at det er hans opfattelse, at problemerne på Kystvejen skal afhjælpes med en stikvej fra Kystvejen til Stevnsvej i sammenhæng med omfartsvejen.

 

Foreslog konkret, at Lunden kunne blive det næste projekt, man tog fat på.

 

Fortalte, at der tidligere havde været planer om at gennemføre en sti langs Kystvejen, men at det krævede, at der skulle inddrages arealer fra private grunde, og han kunne ikke gå ind for ekspropriationer.

 

Vedrørende udviklingen af sommerhusområdet fandt han, at områdets kvalitet bør højnes, men når man så på udviklingen i dag, går det den forkerte vej. Det der er sket er, at tætheden øges til glæde for den enkelte uden hensyntagen til helheden. Fandt, at kommunalbestyrelsen burde melde klart ud, hvad det er, man vil med området.

 

Påpegede, at dispensationer i dag er mere en regel end en undtagelse.

 

Rejste spørgsmålet om de uheldige resultater, der er blevet resultatet, og stillede spørgsmålet, om det er det, sommerhusejerne vil. 

 

Oplyste, at bortset fra Orla Nielsen, var der ikke andre i kommunalbestyrelsen, der havde udvist den store interesse for problematikken omkring dispensationerne.

 

John Danielsen

 

Takkede for indlæggene, som han fandt spændende og konstaterede, at der er åbnet op for en udvikling i og med, at 700 af de 1200 sommerhuse i dag er lovligt beboede og påpegede, at det bør betyde, at der bør sikres nye vejadgange til Kystvejen, så vi alle kan være der.

 

Påpegede også, at de nye beboere må have lagt skat i kommunen, så der burde være penge til rådighed.

 

Pegede på problemerne med de store huse og oplyste, at repræsentanter fra bestyrelsen havde holdt et par møder med kommunen, hvor man havde forelagt bestyrelsens opfattelse af den uheldige udvikling, der var i gang langs Kystvejen. Og at man på møderne havde haft indtryk af, at der var blevet lyttet, men når man så, hvordan tingene udviklede sig efterfølgende, så var det som om møderne overhovedet ikke havde fundet sted.

 

John Danielsen understregede, at når man har fået fjernet de sidste grønne strækninger langs Kystvejen, så er løbet kørt.

 

Indlæg og spørgsmål fra medlemmerne

 

P. C. Christensen, Kystvejen 144, undrede sig ikke over, at det er de fastboende, der kører for stærkt, var betænkelig ved fartdæmpende foranstaltninger, fordi han mente, at bilisterne efterfølgende ville sætte farten op.

 

Foreslog, at der i stedet for parkeringsforbud langs Kystvejen blev indført overhalingsforbud. P.C: Christensen foreslog efterfølgende, at fartgrænsen blev hævet fra 40 km/t til 50 km/t.

 

Kystvejen 64, foreslog at man forsøgte at få den tunge trafik væk fra Kystvejen.

 

Kystvejen 115, frarådede forslaget om at anvende brosten og påpegede, at han ikke gik ind for bump.

 

Eddy Nielsen, Kystvejen 70, stillede sig tvivlende overfor, at det er beboerne på Kystvejen, der kører for stærkt, mente at det nok nærmere er beboere fra områderne helt ude for enden af Kystvejen og beboere fra områderne bag Kystvejen, der ikke selv oplever problemerne på deres egen krop.

 

Påpegede, at han også fandt det kunne være spændende med en sti, men at man ville få et problem, når man kom til nogle af de nye huse, fordi de jo havde mure helt ud til vejkanten.

 

Jens Karoli, Kystvejen 88, henviste til, at borgmesteren på sidste generalforsamling havde tilkendegivet, at han ville se positivt på muligheden for, at der blev etableret nogle blomsterkasser langs Kystvejen og spurgte, om det var noget, man kunne få tilladelse til, hvis beboerne selv finansiere nogle af dem.

 

Oscar Larsen, Kystvejen 78, gjorde opmærksom på, at han også syntes, at blomsterkasser kunne være en mulighed, men at det burde betragtes som midlertidige foranstaltninger. Fordi han, som borgmesteren var enig i, at området langs Kystvejen jo er en perle på linie med de andre byområder, der ligger hele vejen langs Kysten fra Helsingør til Strøby Egede, og at det udfra den vurdering er påfaldende, hvor lidt kommunalbestyrelsen har gjort for at fastholde områdets kvaliteter.

 

Susanne Funch, Kystvejen 314, spurgte om, hvad der videre skulle ske med kystområdet ved Vejs Ende, som hun fandt i dag ligner en skændsel, der stinker som en kloak.

 

Tove Overgaard, Kystvejen 314, spurgte, om det virkelig kan passe, at man ikke kan få politiet til at stå tidligt op om morgenen.

 

 

 

 

 

Svar runde fra politikerne

 

Poul Arne Nielsen:

 

Var uenig i at det grønne område ved Vejs Ende er en skændsel. Det er et projekt, der udføres i samarbejde med Roskilde Amt og sigtet er, at det skal blive et åbent grønt område med stier.

 

Fandt, at der skal gøres noget ved området ved Kystbaren.

 

Påpegede at der ikke er eller kommer bump i Strøby Egede, men at blomsterkasser er en mulighed, man kan se på!

 

Jørgen Gregersen:

 

Nævnte, at hvis man ville en negativ oplevelse med brosten, så kunne man køre en tur gennem gaden ved Vallø slot.

 

Fandt, at det er en sympatisk mulighed med blomsterkasser.

 

Oplyste, at han tror meget på den automatiske fartkontrol.

 

Jørgen Jørgensen, Kystvejen 212, fortalte, at der i Egøje er opstillet automatiske fartlæsere og foreslog det som en mulighed.

 

Orla Nielsen:

 

Fandt, at der skal gøres noget ved Lunden

 

Angående spørgsmålet om at fjerne lastbilerne fra Kystvejen var han både for og imod, for hvis man fjerner den tunge trafik fra kystvejen, vil Olga svinget i Strøby blive sorteper.

 

Nævnte rumlestriber som en mulighed.

 

H. C. Bech

 

Konstaterede, at alle fire politikere var enige i, at Lunden er et projekt, der bør gennemføres og foreslog at man overvejede chikane som f.eks. dem, der findes på Akacievej.

 

Til spørgsmålet om store huse var H. C. Bech båder for og imod, H. C. Bech var ikke imod, at der kom et par enkelte, men det måtte ikke tage overhånd.

 

Til ønsket om politipatruljering om morgenen oplyste han, at det var lykkedes at få politiet til at komme på Kystvejen, og opfordrede til, at alle trækker på alle mulige kanaler for at få dem til også at komme tidligt om morgenen.

 

Vedrørende Svalemosen, det grønne område ved Vejs Ende, er det hans opfattelse, at det vil blive lige så åbent og pænt, som det er langs Billesborgvej.

 

Peter Sønderby Hansen, Kystvejen 324:

 

Oplyste, at han er imod udbygningen med de store huse langs Kystvejen og gjorde opmærksom på, at han var meget skuffet over Poul Arne Nielsen og Jørgen Gregersen, som han fandt ikke var kommet med noget som helst overhovedet, hvilket han mente, at Orla og H. C. Beck gjorde.

 

Rettede et direkte spørgsmål til Poul Arne om, hvad man overhovedet fik med hjem fra dette møde.

 

Kystvejen 102, rejste problemet med Bjørnekløer.

 

Kystvejen 64, spurgte, om det er muligt at begrænse den tunge trafik på Kystvejen.

 

Formanden John Danielsen konstaterede, at vi var kommet godt rundt i krogene og gav ordet til H. C. Bech til en afsluttende politikerrunde.

 

H. C. Bech:

 

Angående den tunge trafik fandt han, at man skal undersøge muligheder og evt. forbyde den tunge trafik om søndagen.

 

Fandt, at der skal ses på problemer med den tunge trafik og henviste til, at det er en opgave for Orla Nielsen, der sidder i kulturudvalget, der har med trafikken at gøre.

 

Orla Nielsen

 

Oplyste, at man fra Kultur og Miljøudvalget på sidste møde havde drøftet problemet med Bjørnekløer og at man var indstillet på at gøre noget ved problemerne og oplyste, at han ville tage oplysningerne med tilbage til udvalget.

 

Oplyste, at han ville gå tilbage og arbejde for trafikale løsninger på Kystvejen.

 

Jørgen Gregersen:

 

Det var hans opfattelse, at Svalemosen kommer til at se godt ud

 

Angående Lunden oplyste han, at han fandt, at det er et godt projekt, og at man nu sad i samme situation som i sidste periode, men at det nu ville blive en endnu større udfordring at få løftet projektet på grund af kommunens økonomi.

 

Understregede, at han også fandt, at der skal gøres noget ved Lunden og parkeringspladsen ved Kystbaren, men at han ikke kunne sige noget om hvornår.

 

Understregede, at han ikke ville love noget, der ikke var gennemførligt.

 

Poul Arne Nielsen:

 

Oplyste, at han ville forsøge at få politiet til at øge sin patruljering i området.

 

Angående den tunge trafik gjorde han opmærksom på, at f.eks. købmanden ved vejs Ende skal have sine varer ud, men at man måske kunne overveje, om man kunne udelukke den tunge trafik om søndagen.

 

Til bemærkningen om, at der er busser, der kører tomme, kunne han oplyse, at det ikke er tilfældet, når de fungere som skolebusser.

 

Nævnte problematikken med omfartsvejen omkring Strøby Egede, som var blevet underkendt af Naturklagenævnet, så den nu skal gennem en ny sagsbehandlingsrunde og fortalte om planerne med at aflaste Kystvejen ved at anvende Vindspinderivej, og at det havde ført til at beboerne på Vindspinderivej var blevet utilfredse.

 

Fandt, at der skal ske en aflastning af Kystvejen på en eller anden måde og pegede på projekterne Lunden og Parkeringspladsen ved Kystbaren, men oplyste at det er et spørgsmål om økonomi.

 

Redegjorde for nogle forhandlinger omkring kommunens økonomi omkring manglende 11 mio. kr., som man skulle have med ministeriet for at illustrere, at der tale om et prioriteringsspørgsmål.

 

Oplyste, at han fandt, at det var herligt at deltage i et sådant arrangement, der jo byggede på et lokalt engagement.

 

Ridsede kort situationen omkring planerne om kommunesammenlægninger op og oplyste, at der ikke var besluttet noget, oplyste at han fandt, at Vallø udviklingsretning er mod nord som en del af Hovedstadsområdet, påpegede at Vallø er et godt parti, og at man ikke skal forhaste sig, men at vi frem for alt skal være med, når der sker noget.

 

Formanden, John Danielsen, rundede mødet af med at takke politikerne for at de kunne afse tid til at deltage i mødet.

 

 

I generalforsamlingen, der sluttet kl. 21.30, deltog ca. 40 af foreningens medlemmer

 

 

 

 

 

 

                    Jens Karoli                        John Danielsen  

Dirigent                                       Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede foreningen som følger:

 

Formand

John Danielsen

Kystvejen 326 A

2003 – 2004

Næstformand og sekretær

Oscar Larsen

Kystvejen   39

2003 – 2005

Kasserer

Per Olesen

Kystvejen 328

2002 – 2004

Bestyrelsesmedlem

Claus Karoli

Kystvejen   39

2003 – 2005

Bestyrelsesmedlem

Eddy Nielsen

Kystvejen   70

2002 – 2004

Suppleant

Jens Karoli

Kystvejen   88

2003 – 2004