Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 10. juni 2003 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten.

 

 

 

Generalforsamlingens dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetæller

2.     Formandens beretning

3.     Fremlæggelse af regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

5.     Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.     Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.     Eventuelt

 

 

Formanden John Danielsen bød velkommen, og rettede en speciel velkomst til de inviterede gæster borgmester Poul Arne Nielsen og udvalgsformand Poul Erik Salebjerg fra Vallø Kommune.

 

ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller

 

Jens Karoli blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der blev valgt to stemmetællere Bjørn Larsen og Mogens Larsen.

 

ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, John Danielsen, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år, og opfordrede i forbindelse med aflæggelsen af beretningen til, at man deltog i den planlagte ”Kør lovlig dag” mandag den 16. juni 2003.

 

Beretningen godkendt - vedlægges referatet.

 

ad pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab

 

Kassereren Per Olesen aflagde regnskab.

Regnskabet blev godkendt og kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr.

 

ad pkt. 4 Indkomne forslag

 

Bestyrelsen fremlagde følgende forslag til ændring af § 3 i foreningens vedtægter:

 

Nuværende formulering: Enhver grundejer med matrikelnummer til Kystvejen eller Bugten kan optages som medlem.

 

Foreslåede ændring: Ejere af grunde, der grænser op til Kystvejen eller Bugten og som har postadresse til disse veje, kan optages som medlemmer, endvidere kan formænd for grundejerforeninger, der omfatter parceller, der grænser op til Kystvejen, optages som medlemmer.

 

Dirigenten konstaterede, at man kunne vedtage en vedtægtsændring, da over 1/3 af foreningens medlemmer var til stede.

 

Der blev fra et medlem udtrykt betænkelighed ved, at de mulige nye medlemmer ville kunne majorisere i forhold til de nuværende medlemmer, men på baggrund af en debat, hvor det fra flere blev fremført, at man ville stå stærkere, jo flere der bakkede op omkring foreningens interesser, blev forslaget godkendt med den ændring, at formuleringen ” og som har postadresse til disse veje” tages ud.

 

Den nye § 3: Ejere af grunde der grænser op til Kystvejen eller Bugten kan optages som medlemmer, endvidere kan formænd for grundejerforeninger, der omfatter parceller, der grænser op til Kystvejen optages som medlemmer.

  

 

ad pkt. 5 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

John Danielsen blev foreslået og valgt.

 

Bestyrelsen:

Fra bestyrelsen var Oscar Larsen, Kystvejen 78 og Claus Karoli, Kystvejen 39 på valg og begge blev genvalgt.

 

ad pkt. 6 Valg af suppleanter

 

Jens Karoli, Kystvejen 88 blev valgt og Tom Andersen, Kystvejen 76 fortsatte som suppleant.

 

ad pkt. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant

 

Jan Arnskov og Mogens Andersen blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten, at den officielle del af generalforsamlingen var afsluttet, og man gik over til punktet eventuelt.

 

ad pkt. 8 Eventuelt

 

Som oplæg til en debat om udviklingen i bebyggelsen langs Kystvejen viste Oscar Larsen en række billeder, der viste de grønne træk på Kystvejen og opholdarealerne ved Vejs Ende, Strandvejen, Lunden og ved Bådeklubben Ege.

 

Jørgen Fjordbo, Kystvejen 282, fortalte, at beplantning hække og træer, der voksede ud over Kystvejen medførte gener for de gående og påpegede, at de store sten, der lægges helt ud til vejkanten kan være til fare for de bløde trafikanter, når de bliver presset af bilerne.

 

Jens Holst, Kystvejen, 102, oplyste, at hvis nogen kommer til skade på grund af stenene vil de grundejere, der har lagt stenene ud, kunne pådrage sig et erstatningsansvar.

 

Formanden John Danielsen oplyste, at det på mødet med kommunen var blevet fremført, at det er et problem med de store sten og de massive mure helt ud mod vejen, og at det er en uskik, og at det ikke pynter.

 

John Danielsen gav herefter ordet til Borgmester Poul Arne Nielsen og udvalgsformand Poul Erik Salebjerg med den bemærkning, at på generalforsamlingen sidste år havde borgmesteren fortalt, at man var i gang med en kommuneplan, men at det ikke betød, at tingene var sat i stå, så han var spændt på at høre, hvad borgmesteren havde af nyt at fortælle.

 

Borgmester Poul Arne Nielsen takkede for indbydelsen og replicerede, at John Danielsen som politiker jo selv vidste, at ting tager tid.

 

Poul Arne Nielsen fortalte, at man er i gang med at revidere kommuneplanen, og at man forventer, at der foreligger en revideret plan i 2006. Fortalte også, at ønsket om at få områdets status ændret til helårsbeboelse ikke ligger hos kommunen, men at det er et spørgsmål, som Miljøministeren skal tage stilling til.

 

Angående Kystvejen fandt Poul Arne Nielsen, at der er to væsentlige problemstillinger, og det er det grønne og så farten, som bilerne kører med og påpegede, at der ikke skal ændres på Kystvejens udseende, og der skal ikke belysning på Kystvejen.

 

Påpegede, at de der kører stærkt, er enkelte personer, der er ligeglade, foreslog at man tog en snak med dem, for man vidste jo godt, hvem der er tale om.

 

Nævnte indsnævringer af vejen som en mulighed, og at dem havde man jo næsten, fordi vejen visse steder er så smal.

 

Oplyste, at det i forbindelse med kommuneplanen kan komme på tale at foreslå en eller to forbindelsesveje fra Kystvejen til Stevnsvej en ved Amerikagrundene og Strandvejen, og at stikvejene vil kunne aflaste den tunge trafik, mente at vejen ville kunne gennemføres om 4 til 8 år.

 

Fandt, at det er en god ide, at man passer områdets grønne look, men at det skal ske på en måde så området fortsat kan udvikles, og at man for at undgå overbebyggelse kunne tænke ind i en lokalplan, at man ikke skal kunne lægge matrikler sammen.

 

Udvalgsformand Poul Erik Salebjerg nævnte, at man er nødt til at se overordnet på, hvad der skal ske i Vallø Kommune, og at kommunalbestyrelsen den 31. december vil holde et temamøde om kommunens udvikling.

 

Påpegede, at Vallø Kommune jo ligger unikt i hovedstadsområdet, og at Vallø er en af de kommuner, hvor der vil ske en befolkningsudvikling.

 

Fandt en trafiksanering på pladsen ved Kystvejsgrillen / Strandvejen var en mulighed. Det ville lette, hvis man kunne lede den tunge trafik ad strandvejen til Stevnsvej, men påpegede, at bussen skal igennem.

 

Fandt ikke, at man skulle gøre noget ved Lunden her og nu, ville hellere gøre området ved Vejs-Ende færdigt først, og grunden til, at der ikke var sket noget i foråret, var, fordi det er sangfuglenes yngletid.

 

Oplyste, at man fra forvaltningen godt kan se, at der er et problem med de store sten, specielt udfra hensynet til de bløde trafikanter.

 

Fandt, at var en rigtig god ide med mødet sidste år, hvor alle grundejerforeninger langs Kystvejen var blevet inviteret til et fælles møde på kommunen og oplyste, at han synes, at initiativet skulle gentages i år.

 

Debat:

 

Eddy Nielsen, Kystvejen 70, oplyste, at han havde lagt sten ud for at beskytte sit hegn. Oplyste, at der på strandgrunden overfor ham voksede Bjørnekløer og spurgte, hvor han kunne henvende sig angående dette problem. Spurgte endvidere, om man ikke kunne bede busselskaberne om at sætte mindre busser ind.

 

Poul Erik Salebjerg oplyste, at der ikke kan køres med mindre busser, da der er mange, der bruger bussen om morgenen.

 

Det blev nævnt, at det er de hvide sten, der er generende, og spørgsmålet om kommunen efterlever sin egen lokalplan blev rejst.

 

Leif Due, Kystvejen 126, fandt at det er en farlig udvikling, at man fra foreningen frivilligt opfordrer til at kommunen skal lægge begrænsninger på udnyttelsen af grundene, og fandt ikke, at det var en god ide, at man ikke skulle kunne lægge grunde sammen.

 

Claus Philipsen spurgte udvalgsformand Poul Erik Salebjerg om, hvad borgmesteren og han ville sige til, at der blev bygget en terrasse lige ud for deres hus, hvorfra man ville kunne kigge ned i deres have. Oplyste, at er bygget et hus på hans nabogrund Kystvejen 204, så han ikke har mulighed for nogen form for privatliv på sin grund. Huset på Kystvejen 204 var opført i 2 etager ud mod kystvejen med en åben altan på første sal, og underetagen skulle have været en garage, men at den i dag bruges som beboelsesrum.

 

Spurgte om, hvad man fra kommunen ville sige til, at han opførte et 3 meter højt plankeværk ind mod naboen så han kunne få noget privatliv igen.

 

Bente Karoli, Kystvejen 88, fandt, at denne byggesag ikke var et enestående tilfælde og mente, at der måtte være begået en procedurefejl.

 

Jørn, Kystvejen 202, oplyste, at han havde købt grund bag det omtalte byggeri efter at det var opført, så det havde han ingen klager over, men nu havde ejeren af den omtalte grund købt et østrigsk bjælkehus på 15m2 og ville opføre det på grunden ind mod hans grund. Og nu var han nervøs for, at det skulle ejeren nok få tilladelse til af Vallø Kommune.

 

Lasse Lerdorf, Kystvejen 200, fandt at lokalplanen var god nok, men at Vallø kommune overtrådte intentionerne i lokalplanen, eksempelvis var højdegrænseplanet for byggeriet på den omtalte grund afsat på det højeste punkt på grunden. Påtalte, at det kunne kommunalbestyrelsen ikke være bekendt.

 

Poul Erik Salebjerg oplyste, at byggesagen, efter hvad han havde fået oplyst, var behandlet korrekt, men påpegede at det er et spørgsmål om hvor højdegrænseplaner afsættes fremover. Man havde haft en dialog med forvaltningen, og gjort dem opmærksom på, at fremover skal de enkelte sager vurderes nøjere.

 

Bente Karoli fremførte, at kommunen fremover bør være mere nænsom i forbindelse med tilladelser til nye byggerier.

 

Jørgen Fjordbo, Kystvejen 282 påtalte, at der er foretaget flere ulovligheder i forbindelse med Kystsikring, der gør det vanskeligt at gå en tur langs kysten, havde taget kontakt med bygningsinspektøren Finn Jensen, men det havde ikke ført til noget. Spurgte politikerne, hvorfor man ikke overholdt lokalplanen.

 

Bodil Jensen, Kystvejen 120, fortalte at hun kom fra Vestjylland, og at hun der havde erfaringer for, at man gennem en lokalplan kunne beskytte et område, spurgte politikerne, om det var fordi, man ikke ville eller kunne i Vallø Kommune

 

Poul Arne Nielsen sagde, at han havde hørt meldingen om, at man fra kommunen ikke er gode nok til at overholde lokalplanen, og den melding ville han tage med hjem.

 

På et spørgsmålet om tilsyn med byggerier oplyste borgmesteren, at det er rigtigt, at man i dag ikke gennemfører tilsyn, men at det ikke betyder, at man kan gøre, hvad man vil. 

 

Fortalte, at det tidligere var en tendens, at man ikke skulle binde borgerne, men at det heller ikke var tilfredsstillende at opleve, at så mange var utilfredse med forholdene.

 

Poul Erik Salebjerg oplyste, at det i perioder havde været nødvendigt at sikre kysten, og at Vallø kommune også havde været med til at sikre kysten et par steder..

 

Jørgen Kjeldsen, Kystvejen 18, fortalte, at 40 parceller var gået sammen om at etablere en kystsikring ved et fællesareal.

 

Bech Holst, Kystvejen 102, påpegede, at det i dag jo kun drejer sig om nogle enkelte huse der er for voldsomme i forhold til omgivelserne, fandt at det er problematisk, at man bare kan lægge grunde sammen for at få en større bebyggelsesmulighed ud mod Kystvejen.

 

Poul Erik Salebjerg var enig i, at Bjørnekløerne er et problem, oplyste at man fra forvaltningen har skrevet til de enkelte lodsejere og opfordret dem til at fjerne dem.

 

Takkede for en god dialog og oplyste, at han gerne kom igen til næste år, alt efter hvad resultatet bliver af strukturkommissionens arbejde.

 

Havde også hørt signalet om, at lokalplanen er god nok, og at den bare skal overholdes.

 

Et medlem holdt på, at man også skulle nå at vende trafikken på generalforsamlingen, nævnte at der lige er kommet en ny rapport, der siger, at det eneste der får farten ned er bump, foreslog at man overvejede hævede udkørsler ved alle sidevejene til Kystvejen. Der blev fra forsamlingen foreslået opstilling af blomsterkasser.

 

Bent Pedersen, Kystvejen 254, oplyste, at de år Kystvejens Grundejerforening havde eksisteret, var det hans oplevelse, at trafikken var blevet bedre på Kystvejen. Havde oplevet i Viby, at der på en vej var opsat et skilt, hvor der stod ”pas på, du risikere at blive fotograferet” og foreslog det som en ide. 

 

Poul Arne Nielsen oplyste, at han ikke går ind for bump, men at blomsterkasser var en mulighed. Poul Arne Nielsen gav udtryk for, at han også havde været glad for mødet og så frem til også at deltage i næste års generalforsamling.

 

Jens Caroli fandt ikke, at det var en god ide med bump af hensyn til bussen, men ideen med skiltning var da en mulighed og en mulighed var da også at forsøge med blomsterkasser.

 

Poul Arne Nielsen foreslog, at man i foreningen drøfter, hvor der kan etableres fartdæmpende foranstaltninger. Poul Arne Nielsen gentog også, at man fremover vil gøre noget mere ud af at leve op til den lokalplan man har.

 

Poul Arne Nielsen fortalte, at Strukturkommissionen, som staten har nedsat for at de på, om de nuværende kommunestørrelser er hensigtsmæssige, kommer med en betænkning i efteråret 2003, og at der så skal være en debat i løbet af foråret 2004, og at der så lægges op til en beslutning i slutningen af 2004, og at vi så i 2005 vil få at se, hvordan det nye kommunale Danmark kommer til at se ud.

 

På et direkte spørgsmål fra salen, om der ville ske noget på Kystvejen i den indeværende byrådsperiode, oplyste Poul Arne Nielsen, at han var indstillet på at skulle fortages reguleringer.

 

 

 

 

I generalforsamlingen, der sluttet kl. 21.15, deltog 63 af foreningens medlemmer

 

 

 

 

 

 

 

                    Jens Karoli                        John Danielsen  

Dirigent                                       Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede foreningen som følger:

 

Formand

John Danielsen

Kystvejen 326 A

2003 – 2004

Næstformand

Claus Karoli

Kystvejen   39

2003 – 2005

Kasserer

Per Olesen

Kystvejen 328

2002 – 2004

Sekretær

Oscar Larsen

Kystvejen   78

2003 – 2005

Bestyrelsesmedlem

Eddy Nielsen

Kystvejen   70

2002 – 2004

Suppleant

Tom Andersen

Kystvejen   76

2003 – 2004

Suppleant

Jens Karoli

Kystvejen   88

2003 – 2004