Referat  fra den ordinære generalforsamling afholdt den 26. juni 2002 kl. 19.00 på Restaurant Udsigten.

 

Borgmester Poul Arne Nielsen og udvalgsformand Poul Erik Salebjerg Hansen og kommunalbestyrelsesmedlem Orla Nielsen var inviterede, og Poul Arne Nielsen og Poul Erik Salebjerg Hansen deltog i generalforsamlingen, Orla Nielsen havde meldt afbud.

 

 

Generalforsamlingens dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.    Valg af medlemmer til trafikudvalget

9.    Eventuelt

 

 

Formanden Jens Karoli bød velkommen, og rettede en speciel velkomst til de fremmødte gæster og orienterede om, at Orla Nielsen i forbindelse med, at han havde meldt afbud, havde oplyst, at han arbejder på at få arrangeret et møde med repræsentanter fra alle grundejerforeninger i området langs Kystvejen.

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller

 

John Danielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der blev valgt to stemmetællere.

 

Ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, Jens Karoli, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde og efterfølgende aflagde  Oscar Larsen beretning for trafikudvalgets arbejde og viste billeder fra området, der illustrerede, hvad det betyder for området, at man bevarer eller etablerer beplantninger langs Kystvejen, en opgravning i vejen, der fungerede som en fartbarriere, og de projektforslag som foreningen har sendt til kommunen.

 

Begge beretninger blev godkendt. - Beretningerne vedlægges referatet.

 

Efterfølgende fik Borgmester Poul Arne Nielsen og udvalgsformand Poul Erik Salebjerg Hansen ordet.

 

Borgmester Poul Arne Nielsen takkede for invitationen og roste initiativet og oplyste, at han og Erik Salebjerg deltog i mødet for at samle intryk op, og så ville de tage dem med hjem til kommunalbestyrelsen.

 

Det var Poul Arne Nielsens opfattelse, at Kystvejen skal være rig på oplevelser, og at den skal fungere på alle leder, oplyste at man står overfor at skulle udarbejde en ny kommuneplan, og at man i den sammenhæng vil se på Kystvejen, men at, selvom man skal udarbejde en ny kommuneplan, skal tingene ikke stå i stampe.

 

Påpegede også at kommunen ikke råder over de mange millioner, og det skattestop som regeringen har pålagt kommunerne, slår hårdere igennem i en vækstkommune som Vallø.

 

Påpegede, at et af de centrale spørgsmål der melder sig er, hvordan skal Vallø udvikles i de kommende år. Der er så mange, der gerne vil bo i kommunen, så hvis man ville, kunne man på få år få bygget Strøby og Strøby Egede sammen, men det var efter Poul Arne Nielsens opfattelse ikke ønskeligt.

 

Vedrørende farten på Kystvejen fremførte Poul Arne Nielsen en betragtning, han tidligere har fremført, at jo mere trafik der på Kystvejen, des mere et trafikken nød til at afpasse farten efter forholdene.

 

Poul Arne Nielsen konstaterede, at Kystvejen er så smal, at det ikke vil være muligt at etablere cykelstier eller gangstier og påpegede, at han fandt at løsninger med bump ikke var en god ide.

 

Bekræftede, at  grundejerforeningen har fremsendt nogle gode forslag til kommunen, men at man nok ikke havde været god nok til at melde tilbage til foreningen.

 

Poul Arne Nielsen påpegede, at da der er tale om forholdsvis få af de rigtig grove fartsyndere, kunne man da prøve at tage kontakt med dem.

 

Angående havnen oplyste Poul Arne Nielsen, at kommunen ikke har mulighed for at finansiere de 5 mill. kr.  man var blevet bedt om fra initiativgruppen bag havnen,  men opfordrede til at man ikke brugte det som en begrundelse for ikke at gå videre med projektet.

 

Poul Arne Nielsen påpegede, at Kystvejen er under forvandling, og at det det gælder om er at få lagt en plan for fremtiden.

 

Udvalgsformand Poul Erik Salebjerg

 

Poul Erik Salebjerg oplyste, at Kystvejen er et af de områder, der vil blive taget op som et separat emne i forbindelse med kommuneplanlægningen, og at der planlægges afholdt et møde i september med grundejerforeningerne langs Kystvejen.

 

Oplyste, at man udfra oplysninger fra Roskilde Amt i forbindelse med regionplanlægningen skønnede, at der i 2030 vil bo 25 - 30.000 indbyggere i Vallø Kommune, og at Vallø er og vil blive en udflytter kommune, hvor folk bor og arbejder i andre kommuner f.eks. i Køge, hvor der er et stort område til et transportcenter under udvikling.

 

Fortalte, at Kultur- og Miljøudvalget havde været ud for at se på mulige stikveje fra Kystvejen til Stevnsvej, Poul Erik Salebjerg mente, at der skal mere end en stikvej til, og med hensyn til den tunge trafik, så mente han, at en del af den tunge trafik godt kan køre gennem Olgasvinget efter det er blevet ændret.

 

Angående kystsikring oplyste Poul Erik Salebjerg, at man har en dialog med amtet om dette spørgsmål, og at det overvejende er amtets holdning at det reguleres naturligt ved at havet giver og tager.

 

Oplyste, at han går 100 % ind for en havn, påpegede det skæve i, at Vallø er en af de få kystkommuner, der ikke har en lystbådehavn, foreslog den evt. placeret ved Vejs Ende.

 

Sluttede af med at understrege, at samarbejdet med grundejerforeningen skal fortsætte.

 

Efterfølgende blev det besluttet, at der kunne rettes kommentarer og stilles spørgsmål til indlægsholderne, og at man ville fortsætte med den debatten under eventuelt.

 

På en kommentar om der var tale om et lån eller en garanti til lystbådehavnen, oplyste Poul Arne Nielsen, at uanset om der kun var tale om en garanti, skulle man i den kommunale verden deponere et tilsvarende beløb, hvilket betø, at det ville være bundet for kommunen.

 

Karsten Richard, Kystvejen 300.

 

Ment, at vejprojektet ved Strøby hænger sammen med vejen udenom Strøby Egede og foreslog, at man koordinerede projekterne og forsøgte at få den finansieret som et amtsprojekt.

 

Poul Arne Nielsen oplyste, at omfartsvejen kommer med i Regionplan 2005, der er under udarbejdelse og forslog, at hvis Karsten Richard kunne komme igennem med et sådant forslag burde, man få ham valgt ind i Amtsrådet, men Poul Arne Nielsen oplyste, at en stikvej ved Strøby vil blive et kommunalt anliggende, og at det derfor også vil være kommunen, der vil komme til at afholde udgifterne til en sådan vej.

 

Poul Arne Nielsen oplyste endvidere, at man ikke har lagt sig fast på, om der skal være en eller flere stikveje, og om det skal være ved Strøby eller f.eks. Stolpegårdsvej.

 

Ad pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab

 

Da foreningens kasserer, Ebbe Helmer Petersen, var blevet syg, fremlagde den tidligere kasserer, Eddy Petersen regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

Kontingentet blev fastsat  uændret til 50 kr.

 

Ad pkt. 4 Indkomne forslag

 

Der var fremkommet et forslag efter den i vedtægterne fastsatte frist for fremsættelse af forslag.

Forslaget, fra Niels Munch blev læst op. Niels Munch foreslog, at generalforsamlingen afholdes i maj for at undgå, at den falder på et tidspunkt, hvor medlemmerne er begyndt at holde ferie, og at man igen fik undersøgt mulighederne for at få begrænset kørsel med tung trafik på Kystvejen.

 

Ad pkt. 5 Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Formanden:

Jens Karoli trådte tilbage efter 4 år som formand og modtog forsamlingens tak for sin store indsats. John Danielsen blev foreslået som ny formand og valgt.

 

Bestyrelsen:

Fra bestyrelsen var Eddy  Nielsen var på valg og var indstillet på genvalg. Eddy Nielsen blev genvalgt og som nye bestyrelsesmedlemmer blev Per Olesen Kystvejen 328 og Claus Karoli Kystvejen 39 valgt.

 

6.    Valg af suppleanter

 

Som suppleanter blev Tom Andersen Kystvejen 76 og Jens Karoli Kystvejen 88 valgt.

 

 

 

7.    Valg af  revisor og revisorsuppleant

 

Jan Arnsov og Mogens Andersen blev genvalgt

 

 

Efter dette punkt konstaterede dirigenten at den officielle del af generalforsamlingen var afsluttet, og man gik over til punktet eventuelt, hvor såvel borgmester Poul Arne Nielsen som udvalgsformand Poul Erik Salebjerg havde givet tilsang om at ville deltage i debatten.

 

8.    Eventuelt

 

Eddy Nielsen - Kystvejen 70  oplyste, at der groede Bjørneklo på grunden overfor ham, og at han havde forsøgt at henvende sig til amtet, men at der ikke var sket noget, og oplyste også, at der var svundet meget af kysten lige overfor ham.

 

Jens Henriksen - kystvejen 178 konstaterede, at borgmesteren havde udtalt, at han ikke går ind for bump på Kystvejen, foreslog at man forhøjede vejbanerne ved stikvejen og fandt, at det er et problem med de høje hække ved stikvejene.

 

Udvalgsformand Poul Erik Salebjerg oplyste, at der gøres meget fra kommunens side for at bekæmpe Bjørneklo, man har 3 til 4 mand på opgaven. Oplyste  endvidere at det ikke er blevet nemmere i og med man har en beslutning om ikke at anvende kemikalier, for det var hans vurdering, at man godt kan anvende en smule Round-Up. Vedrørende de høje hække oplyste Poul Erik Salebjerg, at man gennem annoncer har oplyst grundejerne om, at hække mod vej skal klippes.

 

Poul Erik Salebjerg oplyste endvidere, at det var hans skøn at området vil være et helårsområde inden der er gået 50 år.

 

Borgmester Poul Arne Nielsen opfordrede Eddy Nielsen til at ringe til kommunen angående Bjørneklo, og oplyste, at han ikke er begejstret for bum, fordi der er megen anden trafik på Kystvejen som f.eks. busser og redningskøretøjer.

 

Poul Arne Nielsen mente, at Kystvejen bliver et helårsområde før de 50 år, man går efter at hele Kystvejen skal være et helårsområde.

 

Poul Erik Salebjerg oplyste at rent teknisk var der intet til hinder for, at området langs Kystvejen kunne overgår til Helårsbeboelse, fordi kloakforholdene er i orden.

 

Jens Karoli - Kystvejen  88 påpegede, at der stadig var mennesker der ønskede at anvende området som et sommerhusområde og påpegede derfor det skæve i det forslag, som var fremsat i dagspressen af borgmesteren, som ville medføre at sommerhusejere ville blive dobbeltbeskattede.

 

Ulla Andersen - Kystvejen 208 påpegede problemer i forbindelse med overholdelsen af lokalplanen i forbindelse med et konkret byggeri.

 

Oscar Larsen - Kystvejen 78 oplyste, at han i forbindelse med den lokalplan, der var udarbejdet for området ved Brinken i forbindelse med områdets overgang til helårsbeboelse, havde oplevet, at kommunen havde godkendt en lokalplan med den maksimale høje for bebyggelse i et sådant område på 8,5 m.  Det tydede efter Oscar Larsens vurdering på en meget lille forståelse for områdets karakter. Oscar Larsen gjorde forsamlingen opmærksom på, at hvis man bliver udsat for lignende sager, bør man være meget opmærksom for 8,5 m er meget højt.

 

Udvalgsformand Poul Erik Salebjeg forklarede, at man havde været inde og vurdere i den konkrete sag, og at man betragtede det som en afrunding, men at  man i fremtiden vil vurdere områderne strækning for strækning.

 

 

Som kommentar til de bemærkninger, der i flere sammenhænge er rejst til de meget store huse der bygges, fremførte borgmesteren, at der ikke meddeles dispensationer, men at det er et spørgsmål om lokalplanen for området er restriktiv nok.

 

Hanne Mejborn - Kystvejen 4, fremførte nogle betragtninger om bebyggelsesmuligheder  og oplyste endvidere, at hun havde deltaget i et møde i Køge, hvor det var blevet oplyst, at en udvidelse af Køge Havn ville ændre hele det økologiske system i Køge Bugt på en måde, så der ville komme meget fedtemøj på stranden langs hele Kystvejen.

 

John Danielsen oplyste som byrådspolitiker i Køge, at der er tale om foreløbige planer, og at der vil blive foretaget nøje beregninger for, hvad en udvidelse af Køge havn vil betyde, og det blev oplyst, at det er et lovkrav, at der skal udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse for et projekt af et sådant omfang, der er en gennemgang af alle de konsekvenser et sådant projekt kan medføre.

 

Poul Arne Nielsen oplyste, at Vallø også vil blive hørt i  forbindelse med et sådant projekt, og at man ikke har hørt noget.

 

Eddy Nielsen savnede svar på spørgsmålet om kystsikring, Poul Erik Salebjerg gav tilsagn om at han ville se på sagen.

 

Frederik Sass Nielsen - Kystvejen 60, fortalte at da han var flyttet til området 60erne, havde han gået og fjernet Bjørneklo, han troede ikke meget på, at ejeren var indstillet på at foretage sig noget, selvom der i flere sammenhænge var blevet opfordret til ikke at lade strandengene springe i skov.

 

Et medlem oplyste, at der fandtes et godt eksempel på en fartdæmpende foranstaltning i Solrød Kommune og Bjørn Larsen Kystvejen 182 henviste til eksempler på fartdæmpende foranstaltninger i Køge på Lyngen og Hastrupvej.

 

 

 

 

 

I generalforsamlingen, der sluttet kl. 21.15, deltog 58 af foreningens medlemmer samt de indbudte gæster

 

 

 

 

 

John Danielsen                      Jens Karoli

  Dirigent / ny formand                       Afgående / formand