Referat  fra den ordinære generalforsamling afholdt den 28. maj 2001 kl. 19.30 på Restaurant Udsigten.

 

Generalforsamlingens dagsorden:

 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller

2.    Formandens beretning

3.    Fremlæggelse af regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

6.    Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

7.    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.    Valg af medlemmer til trafikudvalget

9.    Eventuelt

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller

 

John Danielsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der blev valgt to stemmetællere.

 

Ad pkt. 2. Formandens beretning

 

Formanden, Jens Karoli, aflagde beretning for bestyrelsens arbejde og efterfølgende aflagde  Oscar Larsen beretning for trafikudvalgets arbejde. Begge beretninger blev efter en debat og en række spørgsmål godkendt.

Beretningerne vedlægges referatet.

 

Debat og spørgsmål:

 

Bestyrelsesmedlem Arne Axelsen havde efterfølgende et indlæg, hvori han redegjorde for, at man efter hans opfattelse i for stor udstrækning i det forløbne år havde lagt for stor vægt på at søge  en debat med Vallø Kommune om planlægningen af Strøby Egedeområdet.

 

Formanden, Jens Karoli, oplyste efterfølgende, at erfaringer havde vist, at det var muligt at komme i en positiv dialog med kommunen, og at det var opfattelsen, at man skulle søge at komme så langt som muligt ad denne vej, men hvis det ikke lykkedes, var han ikke afvisende for at søge en anden linie med f.eks. en trillebør dag.

 

Der blev stillet følgende forslag og rejst  følgende spørgsmål:

 

Det blev forslået, at man skulle forelå at man åbnede Vindspinderivej som en adgangsvej til Stevnsvej.

 

Der blev spurgt om hvorfor kommunen ikke åbnede Brinken og evt. gjorde Brinken ensrettet den ene vej og Kystvejen den anden vej. Jens Karoli oplyste, at det var urealistisk at forestille sig, at  man ville ændre på forhold, der var så rodfæstede, som de  er på Brinken.

 

Et medlem foreslog, at da det et kendt, at det i stor udstrækning er de lokale, der kører for stærkt, at man så forsøger at påvirke de trafikanter, der kører for stærkt, men et andet medlem  mente, at det var problematisk, fordi det ville være svært at komme i en dialog med flere af de personer, der kører for stærkt.

 

Der blev rejst forslag om fotoovervågning af Kystvejen.

 

Et medlem fortalte om, at man i udlandet anvendte trafikstyring på den måde, at hvis der bliver kørt for hurtigt, så er der trafiklys, der automatisk skiftede til rødt.

 

 

 

 

 

Der blev forespurgt om problematikken omkring sommerhuse og helårshuse, Jens Karoli oplyste, at det spørgsmål ikke faldt under de områder, som man havde valgt at arbejde med.

 

Ad pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab

 

Regnskabet godkendt og vedlægges referatet.

 

Ad pkt. 4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad pkt. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Jens Karoli blev valgt som formand. Bestyrelsesmedlemmerne Helge Nielsen og Arne Axelsen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Ebbe Helmer Petersen og Oscar Larsen til bestyrelsen, der begge blev valgt.

 

Ad pkt. 6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

 

Gerda Holst blev valgt som suppleant.

 

Ad pkt. 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

 

Jan Arnskov og Mogens Andersen blev genvalgt.

 

Ad pkt. 8. Valg af medlemmer til trafikudvalget

 

Da tre af trafikudvalgets medlemmer nu også sad i bestyrelsen, besluttede man, at Jens Karoli og Ebbe Helmer Petersen begge trådte ud af udvalget, medens Oscar Larsen fortsatte i udvalget. Trafikudvalgets øvrige medlemmer Michael Eifler og Tom Andersen, var begge indstillet på at fortsætte i udvalget. Som nye medlemmer blev Hanne Mejboun, kystvejen 4 og Tom Olesen, Kystvejen 328  valgt.

 

Ad pkt. 9. Eventuelt

 

Der blev rejst et direkte spørgsmål til Jens Karoli om  planerne for en lystbådehavn. Jens Karoli oplyste, at man stod overfor at skulle have et afklarende møde med kommunen for at afklare projektets videre skæbne.

 

I generalforsamlingen der sluttede kl. ca. 21.00 deltog der 49 medlemmer.

Arne Axelsen overdrog referattagningen til Oscar Larsen efter pkt. 5.

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 

Bestyrelsesmedlem Eddy Nielsen

 

Næstformand  John Danielsen

 

Kasserer Ebbe Helmer Petersen

 

Sekretær Oscar Larsen

 

 

 

John Danielsen                      Jens Karoli                             Oscar Larsen

Dirigent                                   Formand                                Referent